Һэбэҥнэт Россия инэҥиҥмэн илкэнэ эвэсэл

Һэбэҥнэт Россия инэҥиҥмэн илкэнэ эвэсэл

Балданҥа бугат Һэбээҥэт Россия долан бисни,эрэк эгдьэн бугат һаанин. Эррөчин һойа көчукэн билэкэлдук Россияҥат һопкилкан, таралдьи төөручиврэн. Тарал-дамар Россияч төручиврэ. Дилгос иланни 12-дун Россияҥат инэҥиҥмэн илкэнэп. Иаракан-да мутту Россияҥат аһукан,эрипчи һөнтэ бугалдук гөми.һөнтэ ҥөлдэньэ бугалду эмнэлти тар Бугур иасуматта.
Тарбач анҥантан Россияҥур инэҥиҥмэн илкэвэттэп.Эрэв анҥану ньан ай төөрэлбу,икэлбур,дьонтуралбу Россияҥдур аанирап илан ҥунмирэл төөрэндьитэн — эвэдич, ньокадич, ньучидич.
Билэкэҥэт ҥунэмэчимҥэн Т.В. Кейметинова эскэн дукулбу һоньи бэиҥэлдур дьавуканни. Тарак бэиҥэлти мэргэндукур манрутта Һэбэҥэт бадан ноод, гилбати бидэн, бэил бинивутэн айҥуридавур. Тарбач Эскэн дукулдьи анивра Захарова Туяра Егоровна, Кривошапкина Мария Андреевна,бэгдэчэкэт гургэвчимҥэлни, Шадрина Мариванна Ивановна, Захарова Марианна Васильевна, Никитин Сергей Егорович, ЭКСК гургэвчимҥэн, Степанов Афанасий Афанасьевич, билэклэт депутат.
Куҥаҥалти оньааникан есчимэттэ «Россия — мин бугу» гэрбэду.

 

 

Тарав ээримкэттитэн Кириллин Аркадий Кузьмич, Винокурова Саргылана Ильинична. Жюри илан ай гургэлбу һинмарин: Алексеев Аниврин, Захаров Юра, Кривошапкина Намыына (эрэк асаткачан 6 анҥаниҥан)оньачавутан, тадук һөнтэлду куҥалду «Тэкэн дукулбу» давукаптин.

Эчин мут бугат Россияҥур инэҥиҥмэн илкэнит.

 

Зоя Степанова

Написать комментарий

шестнадцать − шесть =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ