9-с стадатки һөлнэдьэк

9-с стадатки һөлнэдьэк

Габули таҥньалкан
Орчаму куньали
Иисэдди чогалкан
Ньогусату куньали!

 

 

Эррөчин ай дьонтурал ,икэл-дэ оран дьугулин һойа дукапча бисни. Адьит-та оран мутту һөвкидук бөөбчэ дьэлгэнкэ, бинивут чөптэрэ гиа– бэлэмҥэ биникэн, мутньун дэлтэ иинни. Оран – нооды, гудьэй, эгдьэн ай, эйэвҥи (надёжный) дьэлгэнкэ мутту, теми ормур бэрирэкэт, эгдьэн һилуси оодьин бинидут. Иав мут эрэк төөрду ньэкчип ач орна, оон ииндьип? Оралчимҥа,ноҥан гургэн государстводук,эвэн бэиҥтээндукун киҥкич төручиври биннэн.Чора, Чөчумбэл, Нундимбал һуланьа, ньобати мэҥэлньунтэн тэрэмкэми ээридмэр-дэ (дороже) эҥэйэт, аимҥат мутту ОРАНТИ. Таррочим оон этэп мут мулан! Тар төөр эҥэйэн мэҥэн муту, эвэсэлбу, айдьиҥан гу, эннэн гу иак һаадьин. Оранти-дамар һанҥалавур дьаватти чукичаҥат, Чора, Нундимбал мэҥэнтэн– ньаньили дэгэнэдди чиввекэл. Таралдук бэлэм (помощь) һойат кусикэчисчиникэн, ганнат –ку, эннэтт-гу эсни һаавра.

Өмэтэл оралчимҥа – төөҥкэври бэй, гургэн һооч төручэври биннэн. Нөсэҕчэрбу оралчимҥалбу һодмарач одьаннат.

 

 

Нулгэвэчидди ньимэрэл Һэбэҥнэт адыкулбудда анҥантан. Эрэк наабуси.Дьүллэ һойал биситэн ньибэргэн. Тек-дэмэр өмэн-дьөр эмэпчэл. Оралчимҥаду асиҥан, һурэлни ноҥньунни өмэтту нулгэвэтитэн ай, мэргэндун дулам, Һурэлни-дэ көчукэньирэптукур орньун өмэтту, дараан исуми, орам одьарил, айаврил бидьир,ай оралчимҥал оодьир.

Себяҥнат һойал һоони, нооды оралчимҥал бис. Тарал ньимээр одатан эйэттэп-кэсэп мут. Өмэккэн бисивутэн эсэп айавра, ньимэр одаттан манруттап. Амаргаг анҥаниду нөсэҕчэҥэрти һөнтэ улусалтаки оралчимҥач гургэвчинэритэн һойалбун. Тачимур муттэки-дэ һөнтэл эмрэкэтэн ай биврэмчэ. Тала Усть-Яна, Верхоянскай улуслатан тамҥатан-да, бинитэн-дэ аидмар урэчин гу мутҥиньун тэрэмкэми. Оон-гу?