Ин эгдэнду

Аминми аямамат минэвэ эвэды турэнди алагучан. Тыкэ гунэ: — Эӊнэкэл си мэнӊиви турэнмэ омӊоро, омӊодёӊос орор ачин одиӊас!

 

Би эненун, нэкнылнун дюдуви, тадук таткитту эвэдыт турэчиӊнэм, урэду (эгдэнду) мунни урикиттув упкатыл мэмэрвун эвэдыт турэтчэрэ.

Каникулил орактын, би аминун, эненун-да урэля (эгдэнтыки) орорди ӊэнэктэӊкивум, эткэн нян акинун ӊэнэктэдем.

Нонон аминми минду гунинкин: — Кэ, суругэт, улумэчигэт? би синэвэ он улумида алагувдеӊам, эвэдыт турэттэви нян алагувдеӊам.

Би аминун тугэ агили улумина ӊэнэктэдечэвум, иманна эчэ суӊта бирэ. Умнэт биракан дэрэндун улукил удялватын ичэрэв. Тадук аминми минду гунэн: — эду улукил бивкил!

Тадук аминми дягдаду улукива ичэрэн, гунэн: — Тар ичэкэл, улуки тэгэтчэрэн! Аминми пэктырэвунмэ тэвуксэ, минду бурэн. Адыракан би пэктырум, урам. Аминми минэвэ алагуллан, он аят пэктэруда, амаргут би адылва-вал улукилва вачав. Аминми гунэн: — Аят улумидеӊас!

Аминми минду упкатылва эвэдыт гунинкин.

 

Анӈанитыкин дюга би эгдэндулэ ӈэнэктэӈнэм. Таду минӈил амтылви индерэ. Мунӈи урикитвун бира Коӈку – гэрбичиду, дагадун илитчаран. Бираду бу элбэскэтчэрэв, оллолво олломиӈнарав. Урикитту кэтэ хава бивки. Аhал инэӈитыкин дэвгэлвэ иридевкил, ирэксэлвэ монӈидявкил, тэткэлвэ уллидевкил.

Тэгэлтэнэ би акиннунми орорво гиркунали оноӊном. Бу нэмэлвэр гаӊнарав. Орор удялдулитын оноӊноров. Орорво бакаксал, угучакилвар гэлэктэӊнэрэв. Угучакилдувар тэгэксэл, орорво урикиттулэ илбэӊнэрэв.

Тадук урикитту самӊирва илаӊнарав, тэкэн ирэктэду турукэвэ ункуӊнэрэв. Орор турукэвэ чивдавар сот аявувкил. Орор хуктынэл эмэтывкил, бу тарилва курела ивувкэниӊнэрэв.

Тыкэ урэду (эгдэнду) бу бидерэв. Тар тадук би эвэдывэ турэнмэ эӊнэм омӊоро. Тыкин тыкэ ӊэнэдеӊам, окин-кэт этэм мэнӊивэ турэнми омӊоро!

 

 

Эткэн аминми угу бугаду бидерэн, дёнчаденӊам. Минэвэ аминми упкатылду хаваду алагучан: он бэюда, улумида, орорво клюйдеда, он урэду (эгдэнду) бидави алагучан.

 

Эр улгурвэ, минни нэкунми Артём, минду улгучэнэн.

 

Дукучан эвэды дукумни Вера Абрамова

Юрий Коковин фотографиян 

Написать комментарий

двенадцать + шестнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ