Михаил Ефимович Коокуньяҕа участак wиэлҕэ чамбиийолги нимэлэстэмэҥ

Михаил Ефимович Коокуньяҕа участак wиэлҕэ чамбиийолги нимэлэстэмэҥ

Киэ,    Черскэйнь   пленумҥинь     уурэ,    туҥ   мит     Коокуньяҕа   учаастак   wиэлҕэ,    мэт   монуол   арууҕанэ    толиэҥудаҕанэ    Михаил    Ефимовичха мэтэйлэк   сэwрэлэк   ньиэдьиччэҥ.     Мэт   модьэҥ: «Ээ   призиденҕэ   да  да   мони».  Хадьир  пленумҥинь  ваай  мэ  чэндэч. Черскэйҕэ  мэ   толиэльэлҥаа    тэтэйлэк    сэwтэҕанэҥ  монльэлҥи.

 

 Якутскайҕа    көткэйрэлэк   таҥ   чама   нимэҕэ   мэ  сэwльэнь.   Көдэҥ   энгэнэҥ    пойуонь .   Мол   мэ ханьин    сэwтэйэҥ  даҕи,   модьэҥ   чуҥдэҕэн. Сэспэҥ    йоҥдичич   секретарги    пулгэйрэлэк. “Дмитрий   Гаврилович,      сэвк”, —   мони.   

Михаил    Ефимовичнэҥ  нэмэҥинь   тудинь    кэлуйуол   маранмэ   йавнуо ньиэдьийэҥ.   Таҥ  мэт   ньиэдьил   амутнэҥ   мөндьиэм.    Тадаат    чама   самхараалҕа   каартэлэ   кудэрэллэк    суоттаальэлум,   чуҥльэлум.  Михаил Ефимович  тудэ блокнотха   йаwнуо   нимэлэсльэлум. Йуоҕайрэлэк  мэ   пулгэчэҥ.

 

Сан   Санович    нэмэлэ    титэ   гитньэр   иитнэҥ    ньиэдьимут,   хуодиир   титэ   гитньэр    иитнэҥ саҕаак   молльэнь.   Аҕальwамуолдэҥ   тадаа  мэт   модьэҥ,    лайэн   анҕан    ньиэдьиччэҥ. Тадаат  йэлукун   саҕанэл   нимэлэ   кирпииччэ    оһохньэй  лоҕодьаанубэ   нимэ,    станция   нимэ   станцияниирэҥ, телевизер   мачтаги    телевизерньиирэҥ.   Истуо   тоннандьэ   падваал   виэҥаа.   Туҥ   wиэлҕанэ Ягловский   Алексей   Николаевич  тудэ чаҕадьиичэпулинь    wиэсэллэк  Миитэрэйнь  мэндьиим.  

 

Михаил Ефимовичханэ Митэрэй   энгэнэҥ   чамариим,   чииҥинь   ньиэдьилги    мөринунуҥ. Таат  банур   да  льиэ   мит   йохон   бурэбэҕэ  амутнэҥ   көдэҥ  эл  моннубэ   пойуодьэлэ   wиэмэлэ. Идьиэ    тэнит    кэйгудэҥ    да   waйидиэ   wиэтэм.

 

Тэн  тэни  Коокунньаҕа  wаай  чаҕадьэл  услуобуйэлэ  йаwнуо  wиэм. Идьиэ  хадьир  чаҕадьэлпэги  маархуонь  пoньаай.  Мондэҥ Миитэрэй чииҥинь  ньиэдьилги  мөринунуҥ. Таҥ  ханаанулэхэ  Алексей  Николаевич Ягловский  льололҕа  чаҕадьэй,  Винокуров   Валентин   Иванович, Шкулев  Гришаҕанэ  ханаасум. Митэрэй  льололҕа.Таҥ  сукун  мольҕалҕа  лайҕудэҥ  мэ  ханаай  монҥи.

 

Тадаат  лайэн  киноолльэлк   тадаа  эл  саҕанэ монҥи…

 

Акулина Стручкова

Написать комментарий

четыре + одиннадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ