Һавайтаки ҥэнудьэк инэҥи

Һавайтаки ҥэнудьэк инэҥи

Һэбээн эвэди П.А.Ламутскай гэрбэдин һупкучэклэт көчукэккэр элэкэс һупкутти оочалду нонап һавайтаки ҥэнудэй ээрири чогаҥатан киҥгэлрэн. Тала линейкала нонап ньан миан өмэн-ньун классал биситэн, тарбач ноҥартан эньтилтэн, адыкун һупкучимҥэл-дэ. Эрэк карантин биддэкэн һойа куҥалбу, һупкучимҥэлбу, көйэчимҥэлбу экич чакра.
Нонап классла 13 куҥакар иирэ. Ноҥартан тиикэрэптукун миан өмэн анҥанив чөптэрэ наукал дьолутан „кэвринэтэн“ оодни. Куҥачал аит һавай һотарман муитникэн удьитатан мэргэндукур дьулиткэлдэ. Нонап һупкучимҥэдутэн-дэ Надежда Иннокентьевнаду мандутникан куҥачалбу тарак һотарандули ҥэнудэн чааски, һойа мэргэч һупкуттилбу таткаттан,ньөвдэн. Аймакань!
Миан өмис класс һупкуттилдун-дэмэр эрэк һупкучин анҥанин һупкучэку мудакри анҥаниҥатан дагамран. Ноҥардутан-да аич һупкутникэн мудактавур мандутатан эйэткэлдэ.

Зоя Афанасьевна Степанова, һупкучэк эвэди төөрэнду литератураду-да методисан

Евдокия Валерьевна Степанова типкэндэҥэн фотолни

Написать комментарий

два + двадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ