Эвэн һөөньи бэиҥэн

Эвэн һөөньи бэиҥэн

Эрэв анҥанив ньан эвэн нунмирэҥэн гиадмар һааври дукамҥаҥан, эгдьэн государственнай, политическай гургэвчимҥэн Андрей Васильевич Кривошапкин 80-ран дьалабгириван илкэндьиддэп. Ноҥан ньан мут һооч һэрвиҥтэри, һокнари бэиҥэт. Андрей Васильевичу Платон Афанасьевич Ламутскай дукамҥа оодан һидуттэҥэн бидьин. Куҥараптукуй Һо мэргэч, айтаки, ҥээринтэки элэчэндьи гуусэкэдди, бисин Андрей Васильевич. Теми-дэ ноҥан өгэски горла ҥэндэн. Һупкучэку Саккырырду мудакамнин-та балданҥа буглаи Һэбээндүлэ мэринидьи, һупкучимҥэч гургэлэ иирин. Муту, эвэн куҥаккарбан, илис классту һупкуттин. Би нонап урокбан аич дьоҥчирам, ньучидыду таҥанмай урокан бисин. Анҥамта темав „Юннаты“ гэрбэв таҥрит, ноҥан тар иак бисивэн укчэндин. Би элэкэс һаалрив тар юннатал дьугулитэн. Юннатал-тар мокиҥав одьари куҥал бичэл. Тарав һоч һэбдьэлрив, айавалдив, книгав мэнкэн таҥри оорив. Тарит Андрей Васильевичаҥут адыкун һээв муту таткаттчалан, ноҥман комсомолал ҥунэмэчимҥэгэтэн ээриритэн. Мут һооч мулаллит, һупкучимҥэвут теечэлэтэн.

 

Буглай-такан эникэн бис Төөр ойлин һойа бэилду һааври бисивэн, Һу аич һаача бидьис. Би-дэмэр бэйдьи мулгуми дукаддам. Ок-та, ҥитки-дэ эр Андрей Васильевич-та, Платон Афанасьевич-та минду акнилбу бисивэтэн эсэм укчэннөттэ, Һивкэҥич (тиивнэч) мэргэнди-ньун дьавачиддив, ноҥартан гэрбэдьитэн мээн биний эчу айҥурир. Тар биникэн эрэгэр энтукукэн ноҥартан гургэдьитэн, ҥунмирур гэрбэвэн һагарсич, дээмҥэч эгдьэн Төөр ойлин һамулкувкандидьитан, уулдавкандидьитан эгдьэнэч һокнарам, эскэрэм.

Эвэндулэ өтэрэптук һэрвиҥтэри, төөҥкэрин авас бисни.Эрэк экэнси бэиҥмэн тачин гэрбучөттэ, нөөҥилни.Мин амму Андрей Васльевичту тачин авасан бисин,ноҥан экэнни бэиҥэн.Ноҥан теми мин амму һооч төҥкэрин,амму-да  ноҥман айаври бисин.Текэрлэн бакалдаматтакат Андрей Васильевич амму дьугулин,асун ай, һоони бичэвэн укчэнгэрэн.

 

Ньан эвэн төөҥкэрин аси бисни, эрэк кэкэн. Мутту Розалия Серафимовна кэкэнти. Куҥалду-дэмэр экээнтэн бидьин. Акантан асиҥман куҥал „эккэ“ гэрбуттэ. Ньанукукан бивэтникэн, Розалия Серафимовна һойа гургэв овран научнаю-да гургэв, дьаанилди-да бэллөттэн. Ноҥантикин ньимэкнэчэлбу эрэгэр һооч далсич төйөттэн. Дьуун эрэгэр ньамси, бэй мэргэмэн дулсич дьаватти. Чукоткадук мин кэдыкэму дьулэптукун Андрей Васильевичньун, этлэи-дэ бакалдаматта (заочно) һаамулкуттин, эрэҕэр һэрвиҥтэрин, дукчалбан таҥникан, һооч эвэн дукамҥални буглатан һөлнэмсин. Тарбач 2018 анҥаниду Ульяна Васильевна Канюкова касаҕникан Һэбээнтэки эмрин. Якутскайду Розалия Серафимновнатки, Андрей Васильевичтаки, дьуумардьи, эгдьэнэт һокнарин, өрэлдэрин. „Иттэмээт, бакалдарам-аат!» — гөөнин. Билэкэҥут Һэбээм-дэ айавалрин.
Гэ, һойав эдэкун, эрич дукрий мудактакун. Акми Андрей Васильевичу, кэкми Розалия Серафимновнав дьулэски-дэ һэрвиҥтэникэн, айавникан биддьим. Эвэн гөөмкэнни гөөнивчинни „Асун-да һойач мылалкан мөөч эти һилкапта“ һанилбу ноҥартан. Андрей Васильевич юбилейэн — эвэн ҥунмирэн, Төөр ойлин ноҥман һаари бэил чэлэдьур һэбдьэкэтэн. Тарбач урут һэрдэдун ньанукукан ииндьиддэн айаврин Розалия Серафимновнаҥньуми.
Аймакань!

З.А.Степанова,

һэбээн билэкэн,2020 анҥани.

Написать комментарий

1 × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ