Юкагирские рассказы

Юкагирские рассказы

В Музее музыки и фольклора народов Якутии в ноябре 2016 года состоялась презентация книги знатока вадульского языка Акулины Иннокентьевны Стручковой «Разные рассказы. Юкагирским детям/”Ньиҥомиэйэ ньиэдьилпэ.Wадудуорпиэнь». Эта книга содержит рассказы, песни и стихи на юкагирском языке ( с переводом на русский и английский языки), которые живо описывают моменты из ежедневной жизни в тундре.

 

 

Известный специалист по исчезающим языкам, доктор филологических наук, профессор Института фонетических исследований Амстердамского университета (Голландия) Сесилия Оде во время своих лингистических экспедиций в Нижнеколымском районе записала тексты Акулины Иннокеньевны Стручковой.

 

Книга издана Фондом кульутры народов Сибири при финсовой поддержке Фонда Wilhelmina Jansen. Серия: Языки и кульутры народов Дальнего Востока России. Данная серия охватывает коллекцию текстов на языках коренных народов Дальнего Востока России, издваемых с русскими и английскими переводами. Материалы служат прежде всего для сохранения языков и традиционных знаний, находящихся под угрохой исчезновения.

 

Редакция “Илкэн” благодарит Фонд культуры народов Сибири и лично Сесилию Оде и Эриха Кастена за предоставленную возможность опуликовать некоторые рассказы А.И. Стручковой.

 

 

Мэт көнньэпэ

 

– Люба (Л. В.), мэт тэт wадударуу мөрирэ, амутнэҥ пуҥуолнундьэҥ: мэ хуодэҥ тиндаа тэт льукуолуол лэйтэйнунмэҥ. Анньэл йуоҕайлҕа, йэwлигир, мэ йахтаанундьэҥ: льукуолҕа, тэт эньиэ йахтэйуол йахтэги.

 Тан акаа Сөмиэнньэҥ (Курилов С. Н.) маархан хандьэҕа ньаҕа илwиийэли. Тудэл амутнэҥ йуорпэйбуонь. Тиндаальэ дьиилэ пундур, амутнэҥ аҕальwэснунум. Мит чайлэ хуодэҥ уучиийуол олҕинь эл курильиинундьэли.

Маархадьэҥ мит завферма Христофор (Курилов Х. К.) пэлдудиэ көлльэлдаҕа, туҥ мэт акаа мэтханэ мэ хуодэҥ wиэдэҥ ичуонаам, арууги эwльикиэй, эл йуорпэйнаа, эл йуораанаа. Тудинь модьэҥ:

–  Акаа, хуодэ гурчиик, эйк мэ йамдьаайэк? Хуодиир тэт аруу эwльикиэй?

–  Укульэ,  тэт мэтул  акаа эл монльэк, тэн мэт тэтха эл акаа ҥодьэҥ.

Таҕи таат курильиик.

–  Хаалич, акаа, хуодэҥ?

Таатэнэҥ мэ хабун чайлэҕа эларуу гурчич. Хадьир мэт чама чуҥдэҕа сэwйэҥ: «Нэмэҕат хабугуриэй?»

Маархадьэҥ илэҕат кэлулҕа, тидэҥ мит заведующий Христофор мэ көлльэнь. Лэгул самхараалҕа пойуонь. Мэ хаwдэҥ йаадиэ Аннэ (Курилова А. В.) арууги, тидэҥун дитэ, эл пойуол. «Хадьир туҥ мэт чии хуодэ гурчиильэлҥу?» – мэт чуҥдэҕан модьэҥ. Тадаат Сөмиэн эньиэ мэтханэ пудэ ньимэлэ.

– Укульэ, хадьир чама ньиэдьилэк льэл. Адуҥ пэлдудиэ хуодиир охоль кэлуунаа, таҕи эл курильиимэк?

Мэ хаwдэҥ мэт сугудьэ сисидамунҕэ мөрчиил дитэ гурчич: «Оw, Хойл! Монаҕар-буньиэҥу?» Сөмиэн эньиэ ладьидьаа мони:

–  Укульэ, Сөмиэнньэҥ ньаҕа гурчиитэймут, пэлдудиэ пойуодьэ илэлэ кэчимлэ.

–  Хаалич, йаадиэ, мэт акаа… – мондэлэк, мэт йуодиин лаwйэ кэриэй.

Таҥунҕанэ тудэл мэ йуом.

–  Мэт тэтха олҕинь эл йаадиэ ҥодьэҥ. Сөмиэн – эл тэт акаа. Wиэн чии ҥодьэли.

Хадьир мэт акаа, мэт йаадиэ ҥолльэлк эwльэ, мэтидьиэ поньаайэҥ.

Таҥниги радист мэ нэмэдэҕанэ ураричнунҥумлэ, таатльэр Сөмиэн митхат мэ кэwэч. Кин сукунмольҕал ҥолаарэлэк, йуодаҕанэ, мэ көнмэри. Таатэнэҥ мэт акаалэк, акаа эньиэ – йаадиэлэк чуҥдэҕа мэ поньаай. Эйк угунэҥ, эл көнньэ.

 

Оw, Ганя (Курилов Г. Н.) wаай мэт эмдьэ. Моннуни: «Экыэ Укульэ, малаа ньиэдьик, йахтэк». Тудэл эйк йахтэлҕанэ, эйк анньэлҕанэ ханьинэҥ эл ааттэрэйнун. Йахтэлҕанэ, таҥ йахтэ тудуруу эwрэй көдэ дитэ гурчиинуни. Тан нэмэ ньиэдьилҕанэ wаай, таҥ ньиэдьилпэ кэрилэснур саҕанэлги, идьиэнэҥ мэт йуодииҕа тэн мэ курульуонь. Кокотааньэй маҕилньаануни – амутнэҥ йэwлуунуни!

Маархадьэҥ Улуруоҕат, анморҕи, мэ хабун йохон миралҕа саҕанэймут. Таҥниги тэт льукуодьэк. Йуодаҕанэ, кин сукунмольҕалҕа митньэ ньаҕа ханаанурэҥ, поньаанулльэлдьэмут. Ганя митул маархан ханаалҕа ханаастэлэк, лайҕудэҥ кэwэйнуни. Идьиэ уорпэҥ таат эл льэҥут!

Мэт льиэ чама чуҥдэҕа сэwйэҥ: «Мэт эмдьэ нэмэлэк пуҥуолдьиитэм?» Тудэ нимэҥинь пэнгэйнаадаҕа, илwиинурэҥ, модьэҥ:

– Титинь личуоркэньэйд уок поньимэҥ, таҕи пуньҥитэҕанэк.

Пуҥуолдьэҥ, мэ мираай, ахтэ кокотаа йархундьил. Мэ хуодэҥ тудэл мэ курильиинунум – исэ бинуокэльэк ичуонунльэлтэм? Мит ханаар көткэйл киэйиэ мэ кэлуунуни, силҕальаальэлдьэ кильиэпньиэнуни, тэльи — эдальҕаннуни. Хахунэҥ мэт эмдьэ эл ҥолдэҕанэҥ – мэт эмдьэ!

Черскэйҕа көлдэ, туҥ аруу мөрчиичэҕа тит аруу мөрирэ, мит льукуолуол лэйтэйнунмэҥ.

Мэт тэт йаадиэньэҥ Дашаньэҥ (Курилова Д. Н.) маархан сукунмольҕалҕа илwиийэли. Тудэ эньиэлэк пандиндьэндэҥ эwрэйли, амааги эwльикиэльэлдаҕа. Тудэл амутнэҥ аҕальwэбуонь,

Лэwэймэҥ мит илэ митэйлэк кичиэчэснунуй. Хайчиэ Диҥиэнькэw (Слепцов Андрей Иванович), хаwдьидиэ Йэгуортэгэ – туги wаай эл мэт хаwдьидиэ, титтэл киилэҥ эwрэнунҥи. Маархадьэҥ иитнэҥ эл уттэгэwрэчуон эwрэллэк, хайчиэнь модьэҥ:

– Тигин монхаҥ ичуомэк? Тигираа хуудэйрэлэк, мэр ааwаатэйли: хаалидьэ илэлэ лэwдэҕанэ, эл wальитэччэли.

Тадаат таҥ монха бурэ мэ хуудэчэли. Дашиэнь модьэҥ:

–  Эльин тэт илэ ичуок, мэт льукуочуо йандуучиийэҥ.

Тадаат хааличэ нуҥньиньил нуҥньиньир, мэ мөндьэчэҥ – иитнэҥ эл ааwэйэҥ, мэр эгуойэҥ. Даша мэ саҕанэй.

– Малаа, амдур аwаак, – модьэҥ тудинь.

Кудиэльэлдаҕа, мэт нуҥньиньил ньиэдьимэҥ – ичуорэҥ, мэ худуонь.

– Мөндьиэк лиэ. Монха бурэ хуудэйрэлэк, ичуолҕа: мит илэпэ мэ солҕаҕайҥи. Алун өлкэрэҥ, кэриэйэли – маархан wэгиидилэттэгэҕанэ льиркитикильҕат хаалидьэ сисаҕарэйльэлум, маархан тидаҥҕальэ йэwлидьэлэ лэwльэлум.

Таат анньэр ин йуоҕайлҕа – мит илэпул солҕаҕайҥи. Мэт, өрньэрэҥ, алҕудэҥ кэриэйэҥ. Даша мони:

– Элдьэ-эньиэ! Хуодэ гурчиик, хуодиир өрньэк?

Эйк угунэҥ, хаалидьэ таҥ wэгиидилэттэгэҕанэ льиркитикильҕат мэ сисаҕарэйльэлум, тидаҥҕальэ йэwлидьэлэ мэ лэwльэлум.

Тадаат акаа Чиэрии (Слепцов Н. П.), мит завферма, кэлул. Ах ааwэбуньир, мит лэгул чалдьэҕат халҕаричнурэҥ, индулэҕа кэриэстэҥ лэwдиэнулэхэ, митул йуор, мони:

– Туҥ уорпэ хуодиир титэ уттэйл гитньэр эwриэнунҥу? Тадаа йаадиэ мони:

– Туҥ паадьэдуорпэ wэрwэпэги олҕинь ньидьаҕач, льукуочуо ааwаанунҥи.

Туҥ Йэгуортэгэҕанэ тадаат хайчиэ Диҥиэнькэwҕанэ мэр ильэтэҕан монур, таат мони. Туҥ чииҕанэ акаа Чиэрии мэр ильэтэм:

– Туҥ паадьэдуорпэҥ хуодиир титэ уттэйл гитньэр эwриэнунҥу? Хуодиир титтэҕанэ кэдэлпэдэлэк эwрэснунумк?

Таатльэллэк мэт хайчиэньэҥ, Даша Йэгуортэгэньэҥ эwрэнаайэли.

Туҥ мэт чииҕат – Семён Николаевич, Гаwрил Николаевич,   Николай Николаевич, Дарья Николаевна Курилоwпэҕат – мэт кэдэл чама мааруодьэ көдэлэк чуҥдэгудичиҥ.

 

Мои родственники

 

—  Люба (Л. В. Курилова), я, слушая твою юкагирскую речь, очень радуюсь: отчего-то в прошлом твое детство вспоминаю. Когда вдруг замолкаешь, с любовью начинаю петь песню твоей мамы, которая пела ее, когда ты была маленькой.

Однажды зимой мы со старшим братом Семеном (С. Н. Курилов) вместе пастушили. Он очень любил пошутить. В то время людям подражал, чем очень смешил всех. Как день проходил, совсем не замечали.

Однажды когда приехал наш заведующий фермой старик Христофор, (Х. К. Курилов) мой старший брат на меня как-то по-другому стал смотреть, совсем замолчал, не подшучивал, не играл. Говорю ему:

–  Старший брат, что с тобой случилось или заболел? Почему молчишь?

–  Акулина, ты меня старшим братом не зови, я тебе не старший брат.Так и знай.

–  Как страшно, старший брат, как же так?

Так и молчал несколько дней.

Вот, я крепко задумалась: «Отчего обиделся?»

Однажды когда из стада пришла, наш заведующий фермой Христофор уже приехал. Еды на столе много. Почему-то голоса тети Анны (А. В. Курилова), как раньше, совсем не было слышано. «Ну что же с этими моими людьми произошло?» – подумала я про себя. Потом мама Семена меня на улицу позвала.

– Акулина, очень поговорить нужно. Тот старик стал приезжать часто, ты его не знаешь?

Тут мое сердце в груди заколотилось: «О Боже! Что имеют в виду?».

Мать Семена тихо сказала:

– Акулина, с Семеном поженитесь, потому как старик много оленей привел.

– Ужасно, тетя, мой старший брат… – сказала и слезы из глаз потекли. Она это увидела.

– Я тебе совсем не тетей прихожусь. Семен – не твой старший  брат. Чужие люди мы тебе.

Нет у меня ни старшего брата, ни тети, одна я осталась.

Тогда учиться на радиста Семен от нас уехал. Через два года, кажется, женился. Так и остался моим старшим братом, а мать брата считала тетей. И действительно, оказались не родственниками.

О, Ганя (Г. Н. Курилов) тоже мой младший брат.  Обычно говорит: «Старшая сестра Акуля, давай расскажи, спой что-нибудь». И когда пою, и когда рассказываю, он никогда меня не перебивает. Когда пою, он словно становится человеком, о котором поется в песне. А если что рассказываю – и теперь это всплывает перед глазами – также сидит и внимает каждому слову. У него было кожаное детское пальтишко с глухим рукавом-рукавицей (кокота) – очень мило выглядел!

Однажды, кажется, в нескольких километрах от озера Олёра вы жили. В то время ты была маленькой. Около двух лет с нами вместе прокочевав, вы отстали от нас. Ганя, нас на одну кочевку переселив, назад возвращался. Теперь дети так не сделают!

Я же глубоко задумалась: «Чем бы моего младшего брата порадовать?» Когда во время пастушения к нему домой стала возвращаться, я сказала его родным:

– Вам важенку с олененком оставила, его забьете.

Радостный он зашагал, только лишь кокота колыхалась. Как он узнавал – может, в бинокль высматривал? Приходил на новое место кочевки раньше нас, имея при себе черствый хлеб да юколу. Как бы не был моим младшим братом по крови – считаю его своим младшим братом!

Приезжая в поселок Черский, и слушая вашу юкагирскую речь по радио, наше детство вспоминаю.

Мы с твоей младшей тетей Дашей (Д. Н. Курилова) один год пастушили. Ее мать готовить к нам ходила, когда ее отец умер. Она очень смешливая, ее разговор и смех так и звенели.

Летом наших оленей мы сами пасли приемом «направление по ветру». Дед Диненькэу (А. И. Слепцов) и младший дядя Егор – последний тоже не мой родной дядя – вдвоем ходили. Однажды долго без отдыха проходив, деду я сказала:

– Видишь вон тот пригорок? Мы туда заберемся и там поспим: если волк съест оленя, не сможем расплатиться за него.

Потом на этот пригорок  взобрались. Даше говорю:

– Сначала ты за оленями смотри, а я немножко прикорну.

Потом, когда мне страшный сон приснился, проснулась – долго не спала, встала. Даша сидит.

– Давай, засыпай скорее, – сказала ей.

Когда она легла, я ей, еще не уснувшей, свой сон рассказала.

– Что ж, слушай. Поднявшись на пригорок, смотрю: наши олени собрались вместе. Вниз бегом сбежали от волка, задравшего одного большого ездового оленя за ягодицу и съевшего одного прошлогоднего олененка.

Только закончила так говорить, наши олени скучились. Я с криками сбежала вниз. Даша говорит:

– Ой, мамочкa! Что с тобой случилось, почему кричишь?

И, оказывается, на самом деле волк того большого ездового оленя за ягодицу порвал, прошлогоднего олененка уже съел.

Потом старший брат Чери (Н. П. Слепцов), наш заведующий фермой, приехал. Так клонило ко сну, что наша еда, когда кушали, из рук на пол падала. Увидев нас в таком состоянии он сказал:

– Почему дети до измождения ходят? Тогда тетя говорит:

– Эти девочки совсем утомились, спят мало.

Чтобы он Егора и деда Диненькэу поругал, она так сказала. Старший брат Чери их пожурил:

– Эти девочки почему до измождения ходят? Почему их одних заставляете пастушить?

После этого я с дедом, а Даша с Егором начали ходить.

Благодаря моим родственникам – Семену Николаевичу, Гаврилу Николаевичу, Николаю Николаевичу, Дарье Николаевне Куриловым – считаю себя очень счастливым человеком.

 

Перевод на русский язык Л.В. Куриловой

Написать комментарий

один + 16 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ