һупкучимҥэ муhанни этэн бэриптэ мэргэндукут

һупкучимҥэ муhанни этэн бэриптэ мэргэндукут

«Эрэгэр бидли мэргэндут

Бодучадди осикатач

Һупкучимҥэв муһанни

Эдэн бэриптэ төөрдук»

 

Бэйтэн эрэк төөрлэ балдаридьи, куҥа биҥсий һупкучэкли елтэҥнэн. Таду куҥав надан анҥаниҥдукун миан надан аҥаниҥнан истала бинили  һупкучимҥэ ҥэнуврэн, куҥа һавай оодан мандутникан, теми һупкучимҥэ куҥаду эньгичинни, амгичнни мандучиннан. Ноҥандун һупкутти куҥан бэйдьи балдуканчагчинни оовран. Ай мэргэлкэн, ноҥман айавникан, мандутникан һупкуччэ бэйиҥи (һупкучимҥэв) биний чөптэрэ дьоҥчидьин. Һупкучимҥэн нэгидэҥэн-дэ ибга тэгэлгэлкэн биврэн, амарла эгдьэлбуридьи мулгатми. Таррочин һупкучимҥэлти, эниеэн омҥапта, бинивут чөптэрэ мутньун дараан ҥэнэддьир. Миндулэ таррочин һупкучимҥэлдьиву биситэн Анна Афанасьевна Кейметинова, Платон Афанасьвич Ламутскай, Егор Сергеевич Попов, Мария Егоровна Колесова (Старостина), Мария Ивановна Кривошапкина. Би текэрлэн һагдыглакан ноҥарбутан, өрэҥчиникэн дьоҥчирам. Анна Афанасьевна һупкучимҥэ оодакун һидуттин, Платон Афанасьевич дьонтум дуканду таткаттин, Мария Егоровна, Егор Сергеевич, Мария Ивановна ньучтды төөрэм һалуканитан. Би бинидуву һупкуттэҥэтэн аич айрин.

 

 

Кэнилич һупкуччэ һупкучимҥэлбу-дэмэр куҥал бинивур чөптэрэ, аасанникан, дьоҥчидьир. Тачин бисэкэн һупкучимҥэ мэргэндун һоо кэньили бидьин, теми куҥав эдэй аасукан, һупкучимҥэ элэчэндьи мандучиннан, аич дьоҥчивдай, куҥалду дьулэски бинидутэн бэлдэи. Куҥаду һупкучимҥэн эньинни эрин бисэкэн ибга. Эньин һутти оок-та айу-ньун мандуччин. Таррочин һупкучимҥэлбу куҥал төөҥкэдьир-дэ. Гэ, тачимур би һуну, өмэтту гургэвчирилби, ибгатки эридэкун, һиргэттэкун. АЙМАКАНЬ!

 

З.А.Степанова

 

Написать комментарий

2 × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ