Куҥал дукамҥа Андрей Кривошапкин дюгулин

Куҥал дукамҥа Андрей Кривошапкин дюгулин

Дукамна А. В. Кривошапкин

 

Андрей Васильевич Кривошапкин чэлэн нунмир  hарипан дукамна, политик. hойа аннанилбу чоптэрэ инэньилдэ нунмирэл hотаринтан, нунэмкити биникэн тэгэттэн. Мут hэрбинтэри дукамнат hойа hупкучэк пособиялбан, учебникалбу ньорин. Эгден гургэн инэньси тор нунмирэлни ипкатан. 1989 аннаанидук инэньси тор нунмирэли ассоциациятан президенни.

Андрей Васильевич Кривошапкин hуткучэктук дукри орин, тарит Ленинградту Герцен институттун hупкучитнэкэн hойав дуклин. Нонан балдача буги сэбээм hоч, hокнаникан, аявникан дукаттин. Эгдень айавникан дукри теман энин дьугулин. Гиниду ай оча чэлэн эненни мэргэндукун, айавнадукун ночэвсин hечэ. Дукамна hойа дьонтуралбу эненди аймакан дукрин. Андрей Васильевич Кривошапкин ады-да роман оранду анирин. Тадук «Мэнэн оран». Нонандун эгден илан оран. Мэн биний дукамна нулгэдьэкту торэмкэрин, нонам-да нонам hотаранду. Теми танамнал hоч аявра, мулгатта нонан дуктамнан.  Андрей Васильевич эгден ньимэр аманни, абаган.

Би дьомкатту эдук-дэ дьулэски ности эвэсэлдук дукамнал исудир. Торэлду Андрей Васильевич илун бисин hо эгдэн, ай.

 

Кривошапкина Лорана, 11 класс hупкуттин

 

Андрей Васильевич Кривошапкин эвэды дукамна ньон поэт, ойчири билэнду 17-ие инэнидун 1941 аннаниду Кобяи райондук, Себян – Кюель билэклэн балдарин.

«би нонмиру» эр дьентурду эвэсэл бининтэн дьугулин дукапча. hо энилкэн поэт онячав овран, елтэнчэ нэлэм бинилкэн нонмирэлни дьугулин, ада- тан инэмникэн, дебэмникэн, эниникэн мэн hотарандукур эчил бэрипчэ. Дукамна мэн бэинэлди укчэнэку анивран. Андрей Васильевич эрэгэр мэн нонмирэни дьугулин, мэн дьентурдулай ньан укчэнэклэн укчэнгэрэн.

Би демкаттаку, Андрей Васильевич Кривошапкин творчестводун, бэйнюн буг омэн hолки- эр hо. Дукамнаду тоорэндукун балдача тоорэндукун, балдача бугдук иак-та ай, hулэк ачча.

 

Кейметинова Елена, 11 класс hупкуттин

 

Андрей Васильевич Кривошапкин  эведы дукамн,а. Заслуженнай государственнай деятель, депутатан,  нян гургэвчирин хупкучэклэ.

Инэньгидэ нонмирэлни Ассоциациян председателдин гургэвчиндэн тек-тэ.

Нонан нонаптукун дукрин тематикан эмнэ. Нонап дентуралдди поэт балданнай буги аяврий дюгулин дукрин. Андрей Кривошапкин мэн эньми, энин буги аяврий дьугулин hойадентуралбу дукрин. Тар дьонтуралдулан нонан энин буги эньнэчими аявдан энидмэр hупкучэн ичун. Бэй мяванду hан эр тематикал эрэгэр эмэбгэрэн.

Нян дукамна «Динаду» гэрбэ дентуру мэн hунадьди аанича нян дукча биhин.  Эр произведенияла поэт яв хиргэттивун дукча, бини hоя проблемалкаман, бэй элгэлитэн ООН биннэвэн балдадяк бэйду айу ноду эмуривэн. hунадьтун  иак-да кэньили асса бисивэн, бэйнюн бэй бими дукча. Нян гургэ он бэйд бэй овканин, мэргэмэн айчирин дьугулин дукрин. Дьонтур дюгуттэй мотивацияв, бактами мэн hотарав нян нису.

Би аяври дукамнав Андрей Васильевич Кривошапкин , нонан ибгаке дьонтуралкан, нимкаркан, романалкан. Эвэды торэму нэкчиддэ, тар дукча гургэнни. hойа ,бэил нонан гургэвэн тангарар нян ибгач мэргэндулэвур эмэннэр.

 

Осипова Евдокия, 11 класс hупкуттин

 

Андрей Васильевич Кривошапкин эвэн дукамнан нян чэлэн бэй hарин государственной деятелэн.

Нонан эвэн бинидун hояв-да орин, нян-да оддан. Би иттидьив, нонан мэн дьонтуралдуhа аяври эньми дьугулин hояв дуккаран, нян балдача буги Себяни дьугулин. Тадук би hари книгал-бу «Дорога на Себяян», «Балдадяку бугу», «Ты в жизнь шагнула с отчего порога», и «Мир эвена», «Оленные люди», и «Долг народов Севера- идти в ногу со временем», «Балдача торэму – би эниву, би дюлу» эдук-дэ  hояв дукрин. Би Андрей Васильевичу котлэрэптукуй hаарам, тонкэрэм, аявникан дьонтунман  hупкуттэм. Нонан hукутчэ дьонтуру «hину эвэн гонэкэтэн» горбо бисин.

Андрей Васильевич Кривошапкин, минду hояв hуупкуттэн укчэнэкэлдьи, дьонтуралдьи. Мут балдача торэндук hояв очалан эгдьенэт тонкэрэм, одьарам.

 

Кривошапкина Мария, 11 класс hупкуттин

Написать комментарий

10 + восемь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ