Мэргэндукуй дукун

Мэргэндукуй дукун

  Тилбак гэрбэ улакйа оньоҥ. Куҥал оньоҥу гавра, тала мөв өҥкөридьур улкувра тестомдас оклакан. Тадук ирэв тарав онмаилбу оврар. Асаткал һоч “дьэблэлбу- котлеталбу, бэрискилбу” оривур айавра “тилбак, тилбак тилбактали кэбэл бөдьим тилбактали…” гөнтэкэн. Куҥал эбимнин һайаратна киҥки овран ньан таткара ибга ирилэн асал онду. Эр эбим нэлкэ ньан ирилду эбиврэ. ”Тилбак” гэрбэ дьентуру П.А.Ламутскай дукрин. Ноҥан һунадьилби эбиддивэтнэ итникэн дукчадьин гөникэн дьомкоттом. Би ньан айаврам эр эбим эбирии. Ноҥан минду нэлкэв ньан дюганив дьомконгаран. Эгдьэн тэкэн Платон Афансьевичту эр дьентуру дуктаҥдун.

 

Сузопопова Ева 5 класс һупкуттин МБОУ П.А.Ламутскай гэрбэдьин гэрбутти Себян-Кюельскай НЭСОШ,

школьнай фольклорно-хореографическай “Хогин” ансамбль һупкуттин.

Ойчири билэн 26 инэҥин 2020 анҥани.

Написать комментарий

два × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ