Немтушкиндули, балдыдяк инэӈидун

Немтушкиндули, балдыдяк инэӈидун

Алитетва Немтушкинма би аят сачав. Якутскайду, Тураду, Тындаду, Иеӈнэду нуӈаннунин бакалдыӈкив бичэв.  Элэкэс нуӈанман Якутскайду ичэчэв. Таду 1989 анӈаниду долбордыл тэгэл Ассоциациятын элэкэсипты учредительнай суглан ӈэнэчэн.   Тадук Турала Эвенкиялэ Красноярскэй крайдула хэгды съездтула бу, Якутия эвэнкилин, ӈэнэктэчэвун. Тураду мунэвэ Алитет Николаевич Немтушкин, Зинаида Николаевна Пикунова  сот аят арчачатын. Съезд этэвчэлэн митӈи дукумнит статьява «Черные снега Дулин Буга» газетаду «Эвэды ин» дукучан. Таду нуӈан со аялва турэрвэ митӈил эвэнкилдули гундечэн: «Эргэчир бэелдук митӈи эвэды гулувунты сотмарит дегдэлдеӈэн. Митӈи эвэды ин дюлэски-дэ ая олдяӈан. Эситкэн би гунчэдем, мит эр Дулин Бугаду этэт манавра».

Нонон Тындаду эрэгэр научно-практическай конференция овувдяӈкин.  2005 анӈаниду тала Алитет Николаевич Красноярскайдук крайдук эмэчэн.  Эвэнкил  Бурятиядук, Амурскай областьтук, Нируӈнадук, Иеӈнэдук нуӈанман Тындаду   бакалдыксал, сот урунчэтын. Долболтоно  горово улгучэмэтчэчэтын. Эр бакалдын дукумнинун эдэн этэврэ гэлэдечэтын. Дукумни нян урундечэн. Унэ, тэгэксэ, мунэвэ эричэн, гунчэн: «Кэ, чайя умнагат!»… 

Дукумни упкатыл эвэнкил дуннэлвэтын сарэн.Нуӈан»Бакалдынду»амурскаил эвэнкилду,  Нюгдеду, «Болдёрду» бурятскэил эвэнкилду Улан-Удэду бичэн.

 1992 анӈаниду Алитет Немтушкин Якутияла эвэнкил Сугландулатын эмэктэчэн. Тар хэгды Суглан бикитту Иеӈнэду овчан. Алитет Немтушкин бэелду тыкэ гунчэн: «Гиркил, андагил! Золотинкали (Иеӈнэ) би кэтэвэ долдычав, горо оран би элэ сунтыки эмэксэлнэм. Би аӈадякан бичэв, таткитва этэчэлэм, минэвэ Ленинградла татнадам уӈчэтын. Ленинградту, дюви дёндяна, меванми соӈолчон, би дукумулчав… Эвэнкил иду-дэ сот эрут бидерэ, эрудук индук манавдяра. Аракидук, бумулдук сэмдерэ. Он-ка мэрвэр карайдяӈат? Би гунчэдем: он эвэнкил нонон биӈкитын, тыкэ-дэт билделгэт. Эвэнкил эрэгэр орон дагадун биӈкитын. Орон  ачин одяӈан – эвэнки ачин одяӈан».

Тар Сугланду минӈи дюлав ученаил Зинаида Николаевна Пикунова, Анна Николаевна Мыреева, Надежда Яковлевна Булатова, дукумни Алитет Николаевич Немтушкин ирэмэчэтын. Нуӈартын  эматаналва улгурилвэ эвэнкилдули дёндядячатын, кэтэвэ инэдечэтын, эр бакалдынду урундечэтын. Алитет Немтушкин мэнӈилви таӈивурви, элэкэс дукуналви, мунду таӈдячан. Эр бакалдынма Иеӈнэду би эситкэндэлэ эчэм омӈодёро.

 

Дукумнит гиркин

Виктор Астафьев  –  хэгды лучады дукумни Алитет Немтушкин гиркин бичэн. Умнэкэн Астафьев гиркидуви гунчэн: «Би сам Енисейвэ, сам биракарва Игарка, Туруханск дагадутын, сунду-кэ окин-кат эчэм бирэ. Би сунӈилвэ биралва, агива ичэмудем, ичэмудем, он бэюмимнил, этэечимнил эситкэн индерэ». Алитет Немтушкин Эвэнкиява нуӈандун ичэвкэнчэн. Амаргут Астафьев улгурвэ «Эрэгэр индекэл, биракан Виви» дукучан.  Тар улгурду нуӈан митӈи бугават, агилват, биракарватдыhутчэчэн. Гэлэдечэн этэечимнил, бэюмимнил индедэтын таду, иду орордутын оӈко бисин, иду кэтэ бэйӈэл, оллол, диктэл биси.  Немтушкинду-ка Виктор Астафьев гунчэн: «Синду паскана бихин, тара аямат нулкал! Си мэнӈиви тэгэви  бэелду ичэвкэкэл, этэечимнилдули дукукал!  ӈи-кэт эду синдук аятмарит эвэнкилдули этэн дукура!».  Тэдет гундечэ Виктор Астафьев. Мэнин эвэнки бинэ, Алитет Немтушкин миттули, эвэнкилдули тэдемэт, элэкинди дукучан. Эхиткэн митвэ, митӈивэ инмэт упкатылду дуннэлду сарэ.

 

Хэгдыргу дукумни

   Эвэнкилдук Алитет Немтушкин хэгдыргу дукумни. Нуңан мэнңиливи дуннэливи, эвэды турэндули, гиркилдуливи, аявундули дукуңкин.

 

Мэнңиливи дуннэливи…

Дуннэт митңи эвэды

   Дуннэт митңи эвэды. Гудей нуңан, хэгды нуңан. Бираял, урэл, амутыл кэтэл дуннэдут. Элэ гэрбилвэтын долдыдяңас, меванни дуктунэлдеңэн, амталдяңас дуннэ эринмэн.

Виви, Агатэ, Суринна — долдывдяра икэрди, нимңакарди.

Он би омңодёңом турэнмэр — минңи энинми, энекэв, акнилви упкат инденэл, эвэдыдэтчэчэтын. Би илэл турэнмэтын тылилчэв эвэдыт. Дялдулав, мевандулав нуңан ичэн укумнит ородыт. Эси упкат лучадыва турэнмэ тылилчэл. Тар ая. Илэ дялитви, мевандиви баяндымар бивки, кэтэе турэнэ санэ.

Мэнңивэр-дэ турэнмэр эвкэ омңоро. Экунди си энэ сарэ турэнми бидеңэс?

 

Эвэды турэндули…

    Дуннэдув

Омӈорокив би турэнми,

Омӈорокив давлавурви,

Эвунав минду эсалви,

    Омӈорокив дуннэви би,

    Хуӈтут инди биллэкив би,

Эвунав минду ӈалэлви,

Эдядави билдеӈэв би?

Хулукунди бэеткэнди

 Давлавурвал салчав,

  Орочилдук эвэнкилдук

Нуӈарватын долдычав.

   Он-ка би синду тэдедем

      Гуннэкис, — эру турэнми,

Инденэ эридечэн

Эвэдыт энинми!

  Давлавурви минӈил

Дуннэт эрилкэллу,

 Меварватын илэл

  Чиват улгэнкэллу!

     Омӈорокив би турэнми –

     Меванми куйкидянан,

    Амӈадув энэ балдыра,

    Икэнми лэпкэндеӈэн!

 

Гиркилдуливи…

 Гиркив, гиркив! … Синэ одёдем,

Мевандукви синдули мэргэдем,

Билгадуви си давдынни,

Мэнми ичэмчэс. Экунди онни?

Аямамат инми нонолдёчэс,

Баянди эвилэн си бичэс.

Ачиндун умивун,

Чипичагачин чуллидяңкис,

Сот би синди сэгдэдеңкив,

ңалэдис дёкончэдеңкив.

Эвилиңкис – меван инелиңкин,

Умилиңкис – нуңан соӈолиңкин.

Иhэриденэ си хуклэденни,

Тар багдамалдук си моңнонденни,

ңинакин синэ ңосуктаран,

Илэгэчин, кирэңдяна, букторэн,

Хитэнди нуңан синэ таңчан,

Такинңачинма гиранчан…

 

Аявундули…

Этэемни давлавунин

Илэ, илэ, биракан, илэ си эенденни,

Аяврив асаткан, иду си биденни?

Миттули илитчара,  хэгдымэмэл урэл,

        Баками албадяра удяранма орор

        Иду хокто синдулэ, экун нуңнидеҥэн?

Меванми давлавунин синдулэ он     исчаңан?

Бираякар, су гукэллу, чипичакар, бэлэткэллу,

Аяврилав давлавунмав няңняли ңэнэвкэллу!

Аявридув су гундэвэр, аят алагутчадан,

Нуңандун улгучэндэвэр, симаканди мучудан.

 

К.И. Макарова, г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия)

 

 

Оператор: Arian

Музыка: Эр митни буга. Автор Владимир Колесов, аранжировка Александр Константинов

Стих читают участники ансамбля «Гиркилэн», ученики школы № 38 г. Якутска и активисты Ассоциации эвенков Якутии, 2016 г.

 

 

 

 

Написать комментарий

17 − 10 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ