Николай Саввич Тарабукин — эвэн литератураван төгучэ дукамҥа

Николай Саввич Тарабукин — эвэн литератураван төгучэ дукамҥа

Эвэн нонап дукамҥан Н.С.Тарабукин дьугулин мутту илис классту һупкучимҥэт Анна Афанасьевна Кейметинова һаамулкувканин. Таракам Тарабукин „Куҥарапу“ гэрбэ книган һупкучимҥэлэт-ньун бисин. Тадук тэлэҥэлбу, урокту таҥникан, долчивкаҥнарин. Дукамҥа куҥарапи һээн дьугулин дуктаҥан һоо булуси, бэй миавман чургуканил, наавусил. Ач амна эмэптидьур, энинчил көчукэн куҥакакан нулгэвэчиддитэн, эҥэйэлду кэлмэ биникэсэл. Тарак дьугулин таҥникан, наавун асив, аҥаткан куҥав мулами, исалат инҥамтач милтэрэвэттин. Адьитмакан Николай Саввич бинин һоо ургэ,һилус бичэ. Таррочим, ноҥан эҥси мэргэлкэн бими, чилдаридьи эгдьэн дукамҥа ооча. Октябрь революциян һуркэн иасалбан ааҥарин, Ленинград городтту институту мудакуканин, теми эвэсэлдук нонан дукамҥа ооридьи, эвэн литератураван тэгурин. Таррочин бэиҥур мут һэрвиҥтэрэп,ноҥандьин һокнарап. Балданҥа буглан Эгдьэн Мола улуслан Эсэлээх билэклэн-тэкэн эникэн бис Ньока төөрэҥнэн гургэвчиддил эвэн һупкучэкэлдулэтэн, билкэлдулэтэн дукамҥа110 анҥаниҥман дээмҥэч илкэндьиддэ. Би-дэмэр һэрвиҥтэрит дукамҥадур дьонтуми аанидакун.

Тарабукинду

 

Литература дуус элэмдэвэн
Эвэсэлдук нонан аавича
Һооньи, мэргэч бэиҥдур
Донтуру аанидакун.

Һиилга бинив чилдача.
Бини маҥсидукун эчэ дабдар,
Төөр ойлин уулдарит
Эвэди төөрэнэч дукалча.

Көчукэн куҥа биҥсий,
Һин книгавус һамулкурив
Тараптук миавандулав
Һин муһанси иирин. 

Тэлэҥэлбус таҥаку,миавму китассоттан,
Һииладдаҥус муланикан,
Инҥамтав чургаваттин.

Ҥээрим ньөлтэм эскэдуҥус
Өрэнэникэн муйиттэм.
Оон-да бисиклэн бинис
Ҥээринэч осикатач һиавуттан.

 

Зоя Афанасьевна Степанова.

Һэбээн билэкэн, 2020 анҥ.

Написать комментарий

три × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ