Ньока төөрэҥэн Национальнай библиотекан гургэвчимҥэн Дария Мартынова-Несэни нөсэгчэр дукамҥалдук аидмараҥатан одни

Ньока төөрэҥэн Национальнай библиотекан гургэвчимҥэн Дария Мартынова-Несэни нөсэгчэр дукамҥалдук аидмараҥатан одни

Ньока төөрэҥэн дукамҥални Союзатан22-с республикали тиипчэ нөсэгчэрдукамҥал есчимэчэкэтэн муднан. Тарак горимили бисин.
Этчэл нөсэгчэл дукамҥал гэрбэвутэн мэдукэптэн Культура министерстван чакабактун. Тала чакабкла биситэн ньан Татта улусан администрациян, „Ньока төөрэҥэндукамҥални“ ассоцияциян-да.
Эррөчин гургэв ааниритан Ньока литератураван тэгучэ дукамҥа Николай Неустроев 125 анҥаниҥан дьалабгичадун.

 

 

 

Адыкун таҥулкан ҥунмирэл дукамҥалдукутан надан заявка бисин. Эрэк есчимэчэкту этитэн эвэн нөсэгчэн һедди дукамҥални Дария Мартынова-Несэни, Михаил Кривошапкин-Киргимбис. Ноҥадутан эгдьэн эскэнти бидэн!
30 дукамҥал гургэтэн нөсэгчэр литераторал чакапча книгалатан ньөөвэбдир, тачин-да „Чолбон“, „Полярная звезда“журналалдула.

Написать комментарий

двадцать − четырнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ