Һэбээндулэ Анҥамта анҥанив бакалдадьак

Һэбээндулэ Анҥамта анҥанив бакалдадьак

Анҥамта 2021анҥани бөөдэлдьи киҥкич төөдни буглат. Эмчэ анҥанидук бэй бэкэчэн айу, абгар бинив алаттан. Тачин мэргэттэҥэтэн иами-да дьалабгидан!
…. 2020 анҥани адьит-макан һилусач, ургэч елтэнни. Муту бэкэчут аркун һуурэдун тэгэчукэнни. Тар бисиклэн бинилэт аил ньан биситэн, кэньили-ткэн эч бис.
Тарбач һойав айу гургэлбу оорит, ииндэвур дьулэски гуусэкрит. Һээрри дукамҥаҥалбур юбилейлитэн аймакань мандутникан гургэвчирит. Тек-дэмэр балданҥа бугат Һэбээҥэвур Анҥамта анҥанив бакалдаддап, онлайн-есчимэчэкэлбу ооддап. Ньимэрэл дьувур тэлдэлэн ҥаҥтаҥалбур һааниритан. Тали 11 ньимэрэл есчимэттэ. Эрэк есчимэчэкту эттитэн Кривошапкин Христофор Анатольевич (нонап), Кузнецова О.Д (гиа), Собакина Маргарита (илис). Ноҥардутан тамам бөөритэн.

 

Ойчири мир 31 инэҥидун ҥунэмэчимҥэт Таисия Васильевна Кейметинова дьанилби, һэбэмҥэлбу, Анҥамта анҥанич ээрэкрин, адыкун бэиҥэлкэн ЭКСК „Гиаван“ дьудун. Дьулэски-дэ һойа гургэл муту алатта. Тарбач ньан есчимэчэкэл бидьир: „Ирбэт икэл эливун дьугулин“ (Старые песни о главном), маскарадту, һэйкэвур нодалтадьакту (новогоднее украшение окон), куҥарапу ҥаҥтаҥу эвикэлни (елочные игрушки моего детства).

 

Оон-да, ирбэчэн-дэ бисиклэн ииндьиддьип касагникан, орчалбур иргэчиддьип, төөрэмур һөлбучэддьип, өсиҥэлбур томалбутан удьитникасал.
Дьанилбур бэкэчутэн Анҥамта анҥанич эскэгэлдэ, бинилэтэн ай бидэн, киҥки мэргэлкэн бидэтэн дьулиткэлдэ!

 

З.А.Степанова

Фото: конкурс новогодних елок во дворе

 

Написать комментарий

5 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ