В.С. Баргачан ҥээрин муһандун

В.С. Баргачан ҥээрин муһандун

Эвэн ҥунмирэн дукамҥалдьи эҥэйэ. Анҥамта 2021 анҥаниду ньан-да өмэн һэрвиҥтэрит һааври дукамҥат Василий Спиридонович Кейметинов-Баргачан 80 анҥаниҥан юбилейэн эр дагамран. Һоо мулань мутту наавуси адыкун биаҕу аркан юбилейлэй эникэн исра өгэски гуулэһэндэҥэн. Тачин-да бисиклэн ҥунмирэҥди эрэгэр муһанни ииндьиддьин.
Василий Спиридонович ньан Һэбэн билэктун ҥээрим иттин, эли кунтэкэлдули, урэкчэрдули һэтэкникэн исурин. Көчукэн,дулаг, өйли-дэ һупкучэкэрбу аич мудакрин, дукамҥа-да оорин. 1968 анҥанидук һупкучимҥэч гургэвчирин. „Оран һотын“ гэрбэ нонап книгаи 1982 анҥаниду ньөврин.

 

— Эньингичин аяври,
Амгичими одяри
Ҥэрин бинив ичукэнчэ
Балданҥа төөрэҥи гэлэрэм. 

 

 

Эчин дукамҥа балдача буги Һэбэми айаврин, горла бими һооч гэлэврэрин. Теми-дэ эрэгэр бугтакий һөлнэри бисин. Эгдьэнэт-дэ бутэнэллидьи, буги бакалданами кусчи гусэкникэн һөлнэрин. Һаача бичэ урэчин гору эннэй иинэ.
Мут дьоҥчирилат ноҥан эрэгэр ирканҥадди, эвэч бэй бидьин.
Эрэк инэҥилду дукамҥа юбилейдун аанипти гургэлбу һупкучэкливур, билэкливур оодавур кимачиддап,юбилю дэмҥэч илкэндьип. В.Сиридонович дьонтурални таҥадди бэйтэн мэргэндулэн дуусач иврэн.
Һоч айаврам би „Илуму “гэрбэ дьонтуман. Эрэк дьонтурлин иһимэк икээ оҕыҥан Ян Степанович Слепцов оорин. Һоо булуһи дьонтун-икээв долчиникан эньми илумучанни иасаллав ичуврэн. Тадук-та һөнтэ дьонтурални бэй мэргэмэн эркэрил:

 

— Хуйэдди 
ханьму
икэлби
нөвкэли.
Нодамкар
икэлбу
анили
бэилду
Тачикаан
һотарми
эмээли
бинили.

Эр дьонтурлаи гөөнчэвчинни, В.Спиридонович хотаранни эрэк Төөрлэ һотарани эмэбдьин, биддьин

 

З.А.Степанова.

Написать комментарий

4 × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ