Минни тэҥнэмэ гирки – орон

Минни тэҥнэмэ гирки – орон

Би орорво этэечимни кэргэнду балдырим. Минду хэгды кэргэн.
Акинми Саша ама удялин урочо. Нуӈан таткитвэ этэхэ, эгдэнду орорво этэечимнит хавалилча. Би акнилнюн каникулилду эгдэнду дэрумкиӈнэм.
Эгдэн хававан би аят сам. Эгдэнду орона ачин этэнни иннэ. Орон – тар дэвгэ, тэткэ, нулгивун.
Минду ама нямива анирин.Нями багдариктакан, эхалин коӈнориктакар, мэнин киракан. Киракан бинэ, минду адыракан-да эӈнэкэрэ балдырин.
Тар нямиви гэрбим Кружка. Ама нямиду кэӈгилэнэн лучады кружкадук орин. Тариптыдук Кружка гэрбичи.
Кружка мунду кэтэ алапчу укумние бувки, тар укумниван бу тугэниду-кэт дэпиӈнэрэм. Эня сириха, укумнивэ доӈотовконивки. Нями Кружка эӈнэкэрви аявувки. Эвки нодара, хунтулгэчин. Адылдун таргачир нян бивкил.
Аминми ачин оракин. Эня Иеӈнаду муннюн бидерэн. Акинми Саша муннил орорвовун ичэтчэрэн. Бу нуӈандун бэлэчиӈнэрэм.
Хэгдылми, би ветеринарит одави нэкэдем. Бумудерилвэ орорво айдави эетчем.

 

Айна Енохова,

с. Иенгра 

Написать комментарий

8 + 11 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ