Һэбээндулэ Ньөлтэм бакалдадьак

Һэбээндулэ Ньөлтэм бакалдадьак

Ньөлтэн муһанни!

Ньөлтэн эньинти!

Һин  Һурэлси  эвэсэл бисэп!

Ҥонам, Һиалта  тугэниҥэт

мудандьиддакан, элэкэс

Һолканча  гарпанҥалбус

бакалдами,  өрэнэрэп,

һину  эскэрэп, һиргэттэп!

 

Иҥэнь Буг ҥунмирэлни  чэлэдьур  һоо  һиилга  ҥонам  тугэни инэҥилбэн ач ньөлтинэ  чилдаватта,  теми тар амардадукун, ньөлтэн төрлэ  һолканиван, өрэҥчиникэн бакалдаватта. Ньөлтэн элэкэс һолканин инэҥэлдун иҥэньгидэ ҥунмирэл һөнтэки  томалкан  һэбдьэку  оватта.

 

Муттулэ   Һэбээн  билэклэн  гууд  урэкчэр  дьапкадукуттан  һээйэ  биаган 22 инэҥидун ньөлтэн  тоган  һолкаваттан . Тарак чэлэн бэилду: куҥалду-да , һагдылду-да  һо  өрус  инэҥи. Дэлбуру  ноккатникан, гулум дуруридьур, төйникэн,  ньөлтинтэки  дээпки  һиргэтникэн, һэдьэнникэн бакалдаваттап.      Адьит-та , ньөлтэн  һолканиликран  исми,  бэй  мэргэнни  ҥээриллөөттэн.

Иҥэнь  Буг ҥунмирэлдуттэн  чэлэдуттэн  ай  бинив, абгару, ньэсу  дьулиттэм. Ҥээрин   Ньөлтэн  һэрдэдун, ньамси  гарпунҥалдин  һуулгичавникан, индьиддэтэн  гасчирам.

 

З.А.Степанова, «Мэрлэнкэ» эвэды фолькорды ансамбль ҥунэмэчимҥэн. Һээбэн билэкэн, 2021 анҥанин.

Написать комментарий

2 × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ