Эҕдьэн тэкэн бидэн!

Эҕдьэн тэкэн бидэн!

Эрэк Дабдуканчатан чэлэн Төөр ҥунмирэлдун эҕдьэн өрусив эмурин, фашизмдук айрин. Таракам Гитлер армиян, Европа төөрэҥэлбэн чапчиникан, адыкун биаҕли этникэн, Советскай буг границалан исрин.

Элэньун исми, тарак фашист эҥси армияҥан киҥкич дэпкэчэм бакалдарин. Дигэн ургэ, һилуси анҥанилбу кусиникэн, мут советскай ҥунмирэт фашисту дабдуканин. Тарак кусинтэки СоветскайАрмия, ҥунмирэл һаҕдыдук көчукэндулэн истала Бугур тиҥэндьур нипкэтникэн, илритан. Эду кусинду һөйа бэиҥэлбур бэриритэн. Тик аймулданач индьиддил, көйчиндук аивчал бэйэл оон, иач дысучэмҥэлдэҥэлдур таманнат бичээдьин? Бугут, кусиникэн айчалбу эрэҕэр дьоҥчиннат, тар ургэ анҥанил эдэтэн омҥапта мандучиннат. Тарав һурэлдукут һурэлдулэвур укчэнэннэт. Эду бэлэмҥэдьит биннэтэн икэл,дьонтурал т.һ. Кусинду эттэтэн ньуртакан, бомбаткан эникэн бис икээл, донтуралда ньан бэлритэн, кусимҥэлбу төөрутти эҕдьэн эҥи биситэн. Тикдэмэр тарап икээлбу нөсэҕчэҥэрти аич һаннатан,икэннэтэн.

Балданҥа эвэды төөрэндулит тулмачипчав икээми һодмар ай биннэн гөөми, тарап икэлбу ҥунмирэл мээр төөрэндулэвур тулматта. Гиавану эрдидун һээду ньучидыдук «Катюша» гэрбэв тулматтив. Эрэк икэв, Төөр ойлин бэкэтлин тулмачиптидьи, икэптэн. Эрэв анҥану Дабдукан 75 анҥанин дьалабгиридун адыкун таҥулкан ҥунмирэл ньан мээр төөрэндиливур тулмачидда.Укал юкагирдыч «Дабдукан инэҥив» тулмаччал. Эвэдич тулматтам ньан би «Дабдукан инэҥин», «Һөвэкти кусин» (Священная война), «Ньөлтэн урэкчэндулэ гөбэн» (Солнце скрылось за горою). Тулмаччаи эли нээдьим тиик:

Дабдукан инэҥин  
(День Победы)

 

Дабдуканчат иак горан бисин муттук.
Гулундула иалракакан һиивэддэн.
Һотаранти дуриду дурчэн ичун.
Эрэк инэҥив эмудэвур ньэкрит.
Дабдукан инэҥин,
Порохач унҥэн.
Эрэк һэбдьэк,
Буркунча ньуритэт.
Эрэк өрус,
Инҥамталкан иасаллат.

Дабдуканчат! 
Дабдуканчат! 
Дабдуканчат!

Инэҥ бидэн долбани бидэн
Эчэ нимдун иасали Бугат.
Кусиникэн чилдадьаннит тачимур.
Эрэв инэҥив эмудэвур ньэкрит.
Алака, эньму,бэкэччур эсэп мэрин.
Дьулатматми төөрли аике.
Европали гиркарит төөрэлбу коҥдас.
Эрэв инэҥив эмудэвур ньэкрит.

Дабдуканчат! 
Дабдуканчат! 
Дабдуканчат!

Икэв «Дабдукан инэҥин» Сергей Никитин икэддэн, тулматтин З.Степанова

Һөвэкти кусин 
(Священная война)

 

Илли эҕдьэндьэ Бугандьат
Кусинтэки илли.
фашист дьэбнэту дээпкэтли,
Кэньили булэру

Припев:
Тикулча мэргэнти киҥкич
Һуйэлдэн оотавчин.
Биддэн ҥунмирды кусинти
Һөвэкти кусинти.

Дэпкэччип мут дьэбнэтэлбу
Ҥээрим чапчиддилбу.
Һилус,ҥэлэм гадьикалбан.
Бэилбу маддилбу.

Припев:
Тикулча мэргэнти киҥкич
Һуйэлдэн оотавчин.
Биддэн ҥунмирды кусинти
Һөвэкти кусинти.

Этэр һакарин дэтлэдьур
Бугат ойлин давсар.
Дээмҥэ кунтэкэлбу мутҥив
Этэр чапчир булэр.

Припев:
Тикулча мэргэнти киҥкич
Һуйэлдэн оотавчин.
Биддэн ҥунмирды кусинти
Һөвэкти кусинти.

Тэлбэньси ҥэлэм фашисту
Дилкамин нэмкэччип.
Кубэччутэн таралбу
Төөр долан һинкаччип.

Припев:
Тикулча мэргэнти киҥкич
Һуйэлдэн оотавчин.
Биддэн ҥунмирды кусинти
Һөвэкти кусинти.

 

Ньөлтэн гөбэн урэкчэндулэ 
(Солнце скрылось за горою)

 

Ньөлтэн гөбэн урэкчэндулэ.
Окат ньиргинни танмуддан.
Дээмҥэли һотарандули
Кусиндук солдатал мэриндьиддэ.

һөксидук ньөлтэндук
Гимнастеркатан арканни аабадьандан.
Кусимдэҥур булатмийаҥур
Булэрдук миавандьур дасутитан.

Бинивур эникэн мулан
Балдача бугур ноҥартан дисутитэн.
Илбэритэн, эттитэн
Булэрбу кусинду дабдуканитан.

Аикее дьуткий һотаран.
Тар биникэн солдат итаҕчин дисуттэй.
Булатмияҥан солдату
Тоҕ долин ноҥман ҥэнудьин.

Һупкучилдэ эрэлбу икэлбу эвэдич, икээдилдэ! Эскэн бидэн Советскай Армияду ньан ҥунмирду ҥэлэмдук муту айчалду! Эскэн!Эскэн!Эскэн!

Зоя СТЕПАНОВА
Себян-Кюель

Илкэн, май 2020

Написать комментарий

пять × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ