Эвэн томадукун

Эвэн томадукун

Өтэрэп эвэсэл ньан өмэн томатан бисни. Эрэк нонап эйэсни мөөв бакалдадьак. Эвэн мулгаттидьин, мокиҥала биси чэлэн муһалкан. Тоҕ муһалкан, дьэлгэнкэ муһалкан, маҕдили муһалкан, удан, аҕдыри муһалкасал, мөө-дэмэр ньан эгдьэн муһалкан. Мөө һө эҥси.Тилками, иав-да эникэн һулаар, бэкэтькэмэн һөтуснөөттэн, теми мөө мусман һиргэчинмэй ньан төйэнмэй. Тилка мөө таандан, иавут-та үлээнмэй. Мөөлэ кэньилив эньэй ньоодар, эньэй ньаҥсакра. Мөө бэйдьи чэлэн кэнилив һилкари. Мөөч илрэвур, ойур, аликур ааввоттап.Мөөдук һулэкэч һилкари, гилбалтари иак-та ачча, теми-дэ бичээдьин эвэн тарав эҕдьэнь төөҥкэрин. Нонап эйэсни мөөв бакалдами,иами-да һиргэтникэн уличэннэт, муһанни өрэлдэдэн. Өтэрэп мут дьаанилки окату оран окэндьин төйгэрэчэл,һирча ньамичартан мөө урэчин өҥкэлбэри, өкэньипчи бидэтэн гасчиникан. Магадаҥида эвсэлдук  гөөнидитэн мөөлэ һүлтэм һумтиврэчэл. Тикэрэп ииндьидди бэил, мөөв одьари бидэтэн ньан, өтэрэп томав мут уруканап. Эрэк эври чордакич аткиканни 5 инэҥидун мөөв,дэгив бакалдари һэбдьэку оваттап. Тиик мөөв дьэблэч-тэ төйми элкэн мулгаттам. Оран окэньмэн идук бакчип эси? Куҥал, мут-тэ мөөҥур одьагалда, өсирэпэл ньэкэмкимэтэн томавутан эгэл омҥар. Касаҕникан, дьүлэски, эникэн ээҥуттэ, мөөв тачин томалдьи бакалдаврагал.

 

Наша постоянная подписчица, автор Зоя Афанасьевна Степанова из эвенского села Себян-Кюель прислала в 2018 году свой первый материал о проведенном в родном селе старинном обряде Встречи первой воды. С тех пор они каждый год проводят этот обрядовый праздник.
Эвены всегда очень трепетно относились к природе, одухотворяли ее. Так, в начале лета проводится обряд кормления духа реки Һуланьачан. 

 

 

З.А. Степанова,
эвэн төрэн методисан

Себян-Кюель с.

06.2018

Написать комментарий

4 × один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ