Гулун унҥэн

Ирэлду, стадали нулгэвэчидми, һойач гулум дуруттиву, чаиҥи һуйэлукэндэй, екэи олдандай. Стадала электричество ачча. Би-дэмэр гулум һулэкэҥтэрэм, тоҕу имкатникан, ирэв-тарав мулгатникан, гулуми анчиндун тэгэттий айаврам, тоҕ муһньунни укчэнмэтникэн. Тачин өмнэкэн тэгэчиддэку эрэк дьонтун мэргэндулэв эмрин.

Гулун унҥэн

Гулуму һааньинни унҥэчэнни
Оҥатлаву етурэкэн
Далдакее-да,нулакеее!
Балданҥа бугу унҥэн.

Нулгэвэчидди эвэм
Айри,улитти гулуму
Иҥэньсиду ньамалукатти.

Тарак тоҕчанни.

Тоҕу муһанни, дурэдли
Эникэн һииврэ бинилэву
Өсиҥэлбу дьомкали.
Һотарму һиавутли.

Би һин мусмус төйдьим
Далси уйамкан имсэдьин
Тойриливу өрэҥчили
Мину-дэ һиргэтли.

 

Дьуганиду ньан Турчэк гэрбэ төөрду,өсиҥэлти Эвинэку һэбдьэкэдимкэһэктутэн мут ньан Эвинэку таанит.Таду ааниникан эррочин дьонтум дукрив.

Турчэк

Өсиҥэлти эвикэчинкэтэн,
Эвинэкту һээдьэнникэн.
Туурчэк буган аикее,нодаке
Кунтэкэн дэмҥэкее!

Эрээли урэкчэчэкэр,
Һуу дьоҥчича бидьис
Он эвэчич һэбдьэктуҥутэн
Дьанилти эвэсэл.

Иак көйэчэ бидьин
Иасали кирандьин-да
Өсиҥэлти эвилбутэн.
Гиравкачак һооҥалбутан.

Һээдьэтэн доорнариван
Долчича  бидьиму
Критлаву ииснимдэс
Һивкэнидьи, тэгэттэку.

 

Зоя Степанова

Cебян-Кюель, 9-с стада. Турчэк. 2021 аан.

Написать комментарий

19 − девятнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ