Дьугадьак 2021

Елтэнчэ  ирэлду  би һунадьу һутньунни 9-с стадала төттиву. Анирик тала оралчимҥач гургэвчинэрин. Тарбач таду биаҕдук һулэк нулгэвэттит. Дөмҥэ аике бисин. Нулун , дэлмичэли, орарбу һипкатникан, гиркаватми-да ай бисин.

 

Акму, кэкньуму ииҥситэн ноҥартикитан төөткэрэрит. Мулакеее! Ноҥартан эрэк төөрдук гулэһэндэҥэтэн укал дьөр миар өмэн анҥанин елтэнни. Тараптук дөмҥэтки эчэлти төөттэ. Эрэв-ньун анҥану һуту һутэн 14 анҥаниҥан дьалабгичалан нулгэвэттэп.

 

 

9-с стада дьулэптукун  ай гургэлкэн бригада. Тала нөсэгчэн нөөҥилбу Кривошапкин Эдгар Платонович, Кривошапкин Семён Петрович, Степанов Зиновий Афанасьевич — 2 гургэвчир. Стадала тысячадук һулэк оран дэлмин. Эрэв анҥану бригадирач Кривошапкин Григорий Петрович гургэвчин, ветеринарач — Степнов Анатолий Климентьевич дьулэптукун аит гургэвчин. Бригада оралчимҥалдун  куҥал-договорникал бэлриттэн: Алексеев Анирик, Кривошапкина Виктория, Кривошапкин Данил, Кривошапкин Марат, Кривошапкин Николай. Һипкаттаку, бригада аич гургэвчирин. Долбантан явчиврвритан, бэрнэ орам, тарканду гэлэтнэридбур, баккарариттан. Ирэли дулакандун, ветеринарал эмридьур, һонҥачалду вакцинав илуритан. Таду гургэду куҥал һоч төдиттитэн. Ноҥартан һонҥачалбу һэпкудэвур һэбдьэллиттэн.

 

 

Стадалдула дьулэп кадровай оралчимҥал адукулбур, нөсэгчэлдук оралчимҥач гургэвчидэвур эстэн һэгэрчир. Таман да адукндукун тарак ньан көчукэрэптукур, орньун нулгэвэтникэн, исучэл куҥал, орам айаврил абалал. Дьулэски МУП «Себян» ҥунэмэчимҥэлни оралчимҥал гургэливур тамаҥгатан һойалбувкандавур, эливун оралчимҥалбу иргэттэвур манруттакатан ай бимчэ. “Ач орна эвэн ачча” адьит тачин. Ормур бэрими, мээнур бэридьип-кэ-тэп. Тикэрэп оралчимҥал бинитэн һо ургэ. Тарав аилтадавур, манрутти бэй адыкун. Тачин бими горла  этэп исра. Тарав аит мулгачиннат. Мээнэтэкэлбур одьаматникан, бинили ҥэнэдьимчэлти.

                                            

Зоя Афанасьевна Степанова, дьуга 2021

Написать комментарий

десять − 4 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ