«Этномир» лагерла Һэбээндук

«Этномир» лагерла Һэбээндук

 

Эрэк болани минду ньэсу эмурин. Калуга областьлан биси этнографическай парк-музейла «Этномир» һөллөттив. Тарак культура-һупкучин «Мут-Россия» проект долин гургэвчин. Тала мут Максимньун тунҥан инэҥич һуптуникан исрит. Һэбээҥэт ньамҥалтални кэнилидукун группадукур эмэптит. Москватки мэнкэсэл дэгэллит. Оон дэгэлэптив эчу һаар. Мутту дьөр асаал һоч бэллитэн. Москвала исчалат постпредство машинан бакалдарин. лагерьла эмурин. Тала һоо ибга бисин. Муту Анастасия Еремеевна бакаалдврин, һоо далсич дьэбукэнитэн. Отрядаҥи вожатайалньунни, куҥалньунни һамулкуматтив тэгэтти комнаталав һоо ибга куҥал биситэн, аит гиаматтив. Инэҥилэ тунҥаракан дьэбукэҥнэритэн.

 

Лагерьла өмэн-дэ минутав эчэлти ач гургэлэ бис. Инэҥил һөнтэки темалкан биситэн. Исчалат Российский спорт тема инэҥин бисин. Тиманнилан Экология России дрессировщик Эдгард Запашнайнюн, гала-концертла икээмҥэ Зара, амардадукун Костёр оорит. Чавдулан парк-Патриот экскурсияла тарит бакалдамачак Россия героян лётчик космонавт, Александр Лазуткиньун. Бэтун Россия мокиҥав одьамкин, һупкутти проекал ҥуунэмэчимҥэньунни Владимир Валентинович Затовньун бакалдамачакал биситэн. Дыгис инэилэт Казачье станицала ньөвэттит, муранла уурит. Мину эскэритэн, стадала бивэткэрэрэм ирэлирэп каникулду, теми көтлэнэт таттив муранду бадудай. Эвипти форсайт. Артек-2022, тарав оорин Сергей Тетерский. Һоо ай биһин бэкэчэн! Инэҥтэн гургэвчирит, көптэткэрэрит. Тадук та һойа эвил, мероприятиял оовраритан

 

Амаргач инэҥиду концерт бисин «Мут Арктика куҥални» гэрбэн. Ньока төөрэҥдукун бивэттил, эвэды көплэчим ичукэнит, көйэчимҥэл һоч өрэлдэритэн. Феерверк амардадукун дискотека «Узелки». Би гиалньуми һуйэндэрий һооч мулаанив, эҥэнэҥ һоҥаллив. Вожатайлби-дэ һэрвиҥтэллив.

“Сокровища Севера” икээрив мэн балдача төрэндьи.

 

Тарбачин ибгав мутту ааничалду бэкэтлэтэн эгдьэн тэкэн бидэн. Ноҥартан кусчур , касагникан адыра-да рейсла билетут укчэнмэтникэн һөруритэн. Анастасия Еремеевна һоч ибгат һөллөчукэнин, бэкэттун төөдитникэн. Якутскайла мэринчэлэт Министерстволдула бакалдамачаку оритан. Россия ойлин ооча «Культурная суббота” акцияла эвэдич дьонтуралбу таҥрит. Тачин һойав гургэв оорап. Дьулэски-дэ мандутми ибга бимчэ.

 

Анирик Алексеев 

 

 

Эрэк 2021 анҥани боланин бинилэву эрэгэр дьооҥчибдьин. Би боланиду Калужскай областьла  биси «Этномир» лагерьла һөллөттив, өмэтту исучэ гианьуми Анирик Алексеевньун ээриврит тала. Тар лагерьла һойа куҥалнюн һаамулкуматтив, һойав айу, һэбдьэньив һаалрив, иттив. Тачин һөллөччиҥэйи толкундулаи-да эчу иттэ дьуллэ. Һөнтэ бинитки, дьулгидэтки уркэ ааҥаптин минду, һоо ибга тарак.

 

Таррочим ибгав минду ааниритан А.Е.Кулаковскай гэрбэдьин ҥунмирэл аймулдари дьутан гургэвчимҥэлни Охлопкова О.П., Куличкина А.Е. Муту һөлбуттин тар лагерьтаки Анастасия Еремеевна. Һоч ибгат муту иттин. Ноҥардутан эгдьэн тэкэн бидэн миндук, касаҕникан муту ибгатки һөручэлэтэн.

 

Мээн Һэбээми ҥунэмэчимҥэдун Т.В.Кейметиноваду, “Мэрлэнкэ” эвэди фольклорнай ансамбль ҥунэмэчимҥэдун З.А.Степановаду ньан тэкэм исурам. Зоя Афанасьевна мин кандидатураву илуча бисин, лагерьла һэрдэкун.

 

Этномир-эрэк һоо миамси, ибга лагерь, һойа куҥал дьуличэмкинтэн (мечта-ньучидич гөөми). Һөнтэ-дэ куҥал тарав, бэйдьур һөллөтникэн, мэддэтэн эйэттэм би.

 

Максим Кейметинов

Написать комментарий

восемнадцать − 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ