Ньока төөрэӈэн Мут бугат

Ньока төөрэӈэн Мут бугат

Айаврап, төөӈкэрэп
Һэрвиӈтэрэп.
Мут ньэсэт элэ балдачат.
Һойа ӈунмирэл доолатан.

 

Аймулданач биддидьур
Өрэӈчирэп, һоокнап
Ӈээрин ньөлтэн һэрдэдун.
Эгдьэндьэ Төөрэӈнэвур.

 

Һиргэттэкун Төөрэӈи
Адыкун таӈулкан эвэӈу
Биддэн, ииндьиддэн
Киӈки мэргэлкэн
Бинили ӈэнэддэн!

 

Ургэлбу һинданикан,
Мэргэмур дьаватникан.
Өсиӈэлбур оставатан
Касагникан бучудьип.

 

Һурэлбур иргэччиддьип.
Орчалбур одьадьип.
Һойа ӈунмирэлньун
Дараан гиркаддьип!

З.А.Степанова

Һэвээн, 25.09.2021

 

___sebyanbeautiful___ instagramдук фото

Написать комментарий

15 − 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ