Орам таҥадьак дагамран.

Орам таҥадьак дагамран.

Һэбээн билэклэн МУП “Себян-дула” боларап орам таҥадьак биддэн. Тала оралбу таҥадьаклан гургэвчидэтэн комиссияв һинмаритан. МУП “Себян”бэкэчин тунҥан-ньун бригадалкан. 5-ис стадатки, таҥнами, һөрритэн бухалтер Софронова С.А, бэлэмҥэлдьин Кривошапкин В.В ньан Шадрина А.Б. ,8-с стадатки — МУП”Себян” директоран Бурцева Л.В. ,бэлэмҥэч Кириллин Я.А., 9-с стадатки — технолог Иванов В.А., Ефимов А.А.,10-с ньан 12-с стадалтаки — зоотехник Бурцев Д.И., МКУ УСХ ҥунэмэчимҥэн Бессонов В.П. Таҥнидук һулэкэн улустук һөллөчидди бэй бригадал инвентаризациявутан оннан. Тарбач таҥадьак ундэ эч мудна. Һаан бригадал оралбур элэкэс чакадда, бэрнэ орал тала һойал. Мут-дэмэр, һооч мэргэттникэн, алачаддап таҥун оок мудниван, иррөчин биннэвэн. Эду общинал оралтан асунтан ньан һаваһандьин. Мут ньан оралкан бимсэп. МУП орални мутҥил бидьир гу? Ҥив тарал уличчир, айдьир? Улрэв оран адыкундукун эһэп дьэбтэ. Окарлан тачин бидьиҥэвэн эсэп һаара. Оралчимҥал-ду -да гургэлитэн тамҥгаттан эстэн һойалбувкамса.

 

Ормур ньан эһэп бэримсэ. Ач орна оон бидьир эвэсэл? Тысячакли анҥанилбу, ормур мэнньумур дараан һөлбучэддидур, эр тиик бэрирэкэт мулань бидин-кэтэн, теми мандучасчими ай. Өмэн-дэ бэй мэргэндукуй, эникэн бэрир оралбу һөлбучэддэй, манрутти бидьин мулгаттап, миавандукур дьулиттэп. Һөвки бэлнэдьин касагач тачин бидэн!

 

З.А.Степанова, һэбээн 

Написать комментарий

тринадцать − 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ