Һэбээн билэк 2022 анҥанила

Һэбээн билэк 2022 анҥанила

Һэбээҥу Анҥамта 2022 анҥанила дьөөр бөдэлдьи киҥкич төөдни. Һөвки бакуча инэҥивэн бакалдан. Асун-да ургэ бичэ бисиклэн, 2021анҥанив эникэн аасра иранурап. Кээньили бичэв бэкэтькэмэн мээнчэл һөрудэн гасчирит. Елтэнчэ анҥани һойав набусив мутту эмуриклэй аилкан ньан бисин. Тачин-ту һойа гургэл оптитан. Мут билэклэт анҥамта бэгэҥгэвур һинмаритан. Эрэк ургэ гургэ бэилбу ҥуунэмэттэй, билэк бинин дьугудун һовнадай. Бинит анҥамта анҥаниду онтакан ҥэндьиҥэн одни. Билэк бинин итундулан һойа һөнтэлбудьиҥэмдэс, һипкатми. Бини өмэн һэлкич ок-та эсни ҥэннөттэ. Тачин кэньилилкэн-дэ, ибгалкан-да бивэттэн. Тар биникэн аидмаран һойасукан бидэн гасчими ай. Муттулэ -дэмэр дьулэски гургэвчиннэт һойа алаттан. Өмнитэн таралдук һупкучэкэт 80- анҥанин дьалабгири юбилейэн бисни. Тарав аит бакалдадавур манручиннат.

Эрэк төөрлэ муту дьаватти, ньэсэлтэри ньан бисни. Тарак мут айаври  орчалти. Оран ачча бисэкэн — бинит ачча. Перестройка һээдун оралбур һойаван ҥалдукур мултурит, бэририт, дьэбэснит. Тарак һилусу эмун, текэрлэн һоиттан. Эвэн бэиҥдун, һөнтэл-дэ Иҥэнь буг ҥунмирэлдун ач улрэлэ экич иин. Улрэв эми дьэптэ эҥис адыкун, һиалта тугэниндьэкэнду иҥэмдэк. Оралчимҥал,буюсэмҥэл бадикар улрэв  дьпчэ бими-ньун һисэчин  дээрбэлтэндулэ истала маҥчидьир, ормур һэсэмэн улдэдьир, муиччир, дьэлгэнкэв һөлуччир. Тачин оран муту айран, улиттэн, һөлбуттэн. Тарав бэкэччур һаарап. Орам дьэбэмэлчидэвур-ньун эникэн һэгэррэ, орам гиавчимур, аимҥадьивур мэргэчиннэт, одьаннат. Гудьэй дьэлгэнкэв! Ормур оону-та һойалбувками ибга бимчэ. Ньан өмэтэл ньимэрэл оралкан бисэкэтэн ай. Бэкэччур кудьайалкан-да биннэт эвэн томадьин. Таррочим омҥача биһэп. Бугды, гилталди оралбу, унтавур оньачаган эникэн маакатта. одьами. Таррочим һииними.

Он-да бисэкэн ньан аймулданач, эникэн киариҥчиматта, тикуматта, иав-дэ эникэн һулэкэҥтэр бинивур тэгэтми. Гэ, дьанилбу, касагникан гургэвчидгэл. өмэтту бини ургэлбэн һиндагар, киҥки мэргэлкэн бигэл. Тачин бими Бэй бидьип, эрэк Төөрду ииндьиддип. Аймакань! 

З.А.Степанова. Һэбээн билэкэн, 2022 анҥани

Автор фото: Римма Соловьева @rimma_solo

Написать комментарий

18 − тринадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ