Миавандукур эскэрэп

Миавандукур эскэрэп

Мэргэндукур төҥкэривур, миавандук һиэри төөрэлдьи эскэрэп һэрвиҥтэривур Розалия Серафимовна Никитинав юбилейдьин! Нөсэҕчэнирэптукуй биний чөптэрэ Иҥэнь төөрэҥэт куҥачалбан һүупкуттэй киҥкич гургэвчидэҥдьин, ҥунмирэҥди һойав ибгав очадьин Розалия Серафимовнаду эгдьэн тэкэн бидэн!

Дулам, гилбати мэргэлкэн, мулани миавалкан, бэилду ибгав-ньун одайи мандучадди,һэгэрчидди. Таррочин асалбу эвэсэл „гиаван аси“ гэрбучөттэ. Адьит-та гиаван гарпанчавчинни ҥээрин оваттан бинилэт  таррочин асив бакалдами. Өруси !
„Нод аһил төөр ойлин
Һитэлчирэ тэгэттэ.
Эгдьэн бугат өйдэлин
Муһэлчир тэгэттэ“ — эчин эвэн һаҕды һаври дьонтумҥан гөндэҥэн Розалия Серафимовнаду элэкэн.

Зоя Степанова

Һэбээн, 2022 анҥани

Написать комментарий

пять × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ