Арктика мэ чамарэм хуончайлэ

Арктика мэ чамарэм хуончайлэ

Идьиэ wааwачэҥинь Арктика маалагилэҥ чамумуй. 26 wэвэймэҕа ладьин мольҕал 2020 сукунмольҕалҕа – Арктика мэ чамарэм хуончайлэ тадаат омоги чамбиил. Туҥ хуончайлэҕа государственнай программаги мэ wиэм. 19 млрд по5одэ туҥ хуончайлэҕа государственнайҕат бюджет мэ тадиҥа. Ньидьэрпэй чаҕадьэпэлэк мэ льэтэҥи. Нимэпэ тадаат лукунбурэбэ эдьилҥинь ньандуойнэҥ мэ wиэтэҥи. Государственнай программаҕа поҕодэлэк омоҕа  чамбиитэҥа.

 

Йоҕон Арктикаҥинь миллиард поҕодэ мэ тадим

 

Туҥ сукукнмольҕалҕа Арктикаҥинь тадаат чаwлааҕар омогиҥинь миллиард поҕодэ мэ тадиҥа. Михаил Никифоров – чаҕадьэй правительстваҕа анньэй: туҥ поҕодэ государственнай чамбиил чаwлаа5ар лукунбурэбэҥинь мэ льэтэй. Чаwлаа5ар лукунбурэбэҕа лэгулпэ тадаат иисиин лэгулпэ мэ кэчиҥа. Амалариичэ нимэпэ наандуойнэҥ мэ льэтэй.

Минвостокразвите лукунбурэбэҥинь поҕодэ чаwлааҕар омоҕа мэ кэчим, таатльэр тудэл титтэлньэҥ мэ чаҕадьэтэй. Тадаат  торгово-логистическайҕа проектлэн поҕодэ мэ кэчим, таатльэр лэгулпэ мэ кэчиҥа. 2022 сукунмольҕалҕа йалаклань торгово-логистическай центрпэ Нижнеколымскай, Среднеколымскай, Верхоянскай, Жиганскай лукунбурубэпэҕа мэ чаҕадьэтэҥи.Абыйскай тадаат Усть-янскай лукунбурубэпэҕа Торгово-логистическай центрпэ мэ йоҥнэйҥи.

 

 

Арктикаҕа мэ чэнгурунуйли

 

 Эльилльэ хандьэмэ йуо дэwчэ5а 2022 сукунмоль5ал5а йаwнэр чии чаwла5ар лукунбурэбэпэ5ат субсидированнай авиабилетпэлэк Якутскайҕа тадаат Якутскайҕат чэнгурунуҥи. Республиканскай бюджетлэҥ маалийин куниль проценпэ умусэйтэҥи.

Ньидьэрпэй программаҕа йаwнэр сукунмольҕалпэ чииги чэнгурутэҥи тадаат титтэл помнэй сукунмольҕал мэ чэнгурутэҥи. Квотапэ бортҕа мэ пойумунуҥа.             

Таат чии пропискалэк тадаат саҕанэйэ чии чаwлаҕар лукунбурэбэҕа мэ чэнгурутэҥи.

Моойчэҕа Айсен Николаевичҕа чама молийии, тадаат виэн чиипэ мит регионҕат вайии таат чэнгурул-буньҥи. Тадаат тэньи эл идьиэ льэтэй.   

 

 

Нэмэлэҥ ньидьэрпэй илвиичэҕа льэй?

 

Минсельхоз анньэй: туҥ сукукунмольҕалҕа илвиичэги чамбиил чаwла5ар лукунбэрэбэпэ5а илвиичэдуол нимэпэ5а, квадрокоптер5а тадаат коральҕа  уутэй. Федеральнай бюджет5ат 39 млн по5одэ мэ льэтэй.

Тэньи мэ чадьануй, таатльэр ньа5а регионги правительства таддат чаwлаҕар лукунбурэбэпэги министерства соглашениелэҥ мэ виэнуҥа. Таат чамбиил регионги правительстваҕат таддат чаwлаҕар лукунбурэбэпэги министерстваҕат эльин льэнуй.

Туҥ чайлэҕа аграрнай штаб Якутияги положениялэҥ мэ виэм, туҥньэҥ субсидияпэ чаwлаҕар омоҥинь тадитэҥа. Идьиэ куниль йаклисчэҕа чаwлаҕар лукунбурэбэҕа пускийинь истуо илвиичэпэ мэ чаҕадьануҥи.

 

Валентин ХОТУ

Лена ТОЕНТО переводтанум

Фото: http://forum.chukotken.ru/, ЯСИА

Написать комментарий

двенадцать + 4 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ