Одуд ажуу мобильный приложениегэ

Одуд ажуу мобильный приложениегэ

Одуд ажуу кисьтэмэт мобильный приложениегэ

 

Президентский фонд культурных инициатив хамиэтэм аадин мобильный приложениегэлэ «Музыкальный чэнчэ букварь» вадуд ажуулэ шурэлэшолбэн.

 

Автор проекта Анастасия Курилова «Илкэн» корреспондентӈин мондьоодэк, таӈ » Музыкальный чэнчэ букварьгэлэ» аадин льэӈибэдэк 1991 ньмолҕилгэ. Николай Курилов, уөрпэн писательэк, тудэ «Чэнчэ букварьгэ» шурэлэшумбэдэк 40 стихипэлэк, таӈ стихипэӈин Анастасия Афанасьевна эмэйги — Екатерина Ивановна (Тымкель), тундренный вадун ажуугэлэ, культурэгэлэ омось лэйдит, музыкэлэк шурэлэшмэлэ. 70-ый ньэмолҕилпэгэт атахун куниркильдьоол столетиегэ шоромоньулпэ архивпэги шахальаанульэл.

 

Мэдин 2019 ньэмолҕил хондин льэдэгэ, Ньэрюнгригэ «Арктика» кисьэл нумэгэ, вадун музыкальный букварь звукозаписькэлэ аальэлӈа. Таӈ проекткэ таӈ школэгэ кисьэйонпэ уөрпэпул аай уйт льэӈи, титтэл йахтэӈи, чуӈльэлӈа таӈ букварьгэт Николай Курилов таат Екатерина Ивановна Тымкыль стихипэгэлэ.

Таат льэт, таӈ мобильный приложениелэк  льэй таӈ чомол мультимедийный проект Анастасии Куриловой продолжениеги.

Тамун таӈ мобильный приложениейэк хамиэтэм кисьтин тундренный вадулпэ  ажуупэпки.

 

 

Анастасия Курилова мони: «Духовный культурэгэлэ, вадун ажуугэлэ лэйдиийонпэ шоромопул ньэмолҕил ньэмолҕилгэт чаалот поньоонуӈи.

Омось вадун ажуулэ анньаанулпэгэт поньооӈил 20 шоромок. Йахтаанулбэнпэ боусьэ чаалот поньоольэлӈи.

Тамунгэт тиӈ современный, креативный технологийэлэ аалол  проектэк чомоожиитэм лэйдиийоонпэ вадун ажуугэлэ, таат аай чомоожиитэм йхталбэнпэгэлэ традиционный чуольэдомниипэ йахтэпулгэлэ.»

 

Ирина Курилова

Одул ажуулэ шурэлэшум Любовь Николаевна Демина 

#президентскийфондкульурныхинициатив

Написать комментарий

тринадцать + семь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ