Wадун аруу мобильнай приложенияҕа льэл

Wадун аруу мобильнай приложенияҕа льэл

Wадун аруу мобильнай приложениеҕан ураат-мори.

 

Чамбиилҕан моойчэн фонд культурнай инициативги Йохонлаҥудэлҕа мобильнай приложениелэҥ «йахтэньэй чэнчэ букварь» wадун арууҕа мэ чаҕадьэнуҥи.

 

Автор проектги Анастасия Курилова нимэлэсиичэҕа «Илкэн» мони: «Йахтэньэй чэнчэ букварь» wайи 1991-ҕа сукунмольҕалҕа чуҥдэньил. Букварьҕат «Чэнчэ букварь»  уорпэн нимэлэсиичэги Николай Курилов йаwнуо куниль йалаклисчэ стихотворениепэҕа эньиэн йахтэпэги Анастасия Афанасьевнаги – Екатерина Ивановна Тымкыль (Курилова) кудэрэм. Тудэл йаwнэр курильиинуҥа  дитэ аруун тадаат культуран йуорпурэн wадулпэ курильиичэ льэл. Нимэндуулньэй нимэлэпэ 1970-лэк сукумольҕадьэк аптэҥа». 

 

2019-ҕа сукунмольҕалҕа Нерюнгриҕа ураанубэнимэҕан «Арктика» cтудияҕа йахтэньэй wадун букварь аудиозаписьлэҥ мэ wиэҥа. Проектҕа ураанубэнимэн ураануй уорпэ стихотворениепэлэҥ Николай Куриловги букварьҕат йахтэҥа. Таат мобильнай приложениелэҥ тэн көйлэ чама мультимедийнай проектҕат Анастасия Куриловаги льэнуй.   

 

Мобильнай приложениелэҥ таҕи базовай йуорпурэн ураат-будьэҥ аруу wадул чииҕа.    

 

 

Анастасия Курилова мони: «Аруун тадаат духовнай культуран курильиичэпэ йаwнэй пэдэҕатлэк сукунмольҕадьэк льуку-льуку льэл. Идьирэ амутнэҥ wадун аруулэҥ анньэй 20 чии льэнуй. Йахтэйэ чии мэ льукуонь. Таат проект идьирэльэ технологияпэҕат анньэйэ wадунарууҕа чиилэҥ тадаат йахтэйэ wадулчиилэҥ омоньэй йэхтэпэ мэ пойумутэҥи».

 

Ирина Курилова

Лена Тоенто переводтанум

#президентскийфондкульурныхинициатив

Написать комментарий

2 + четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ