Исторический право проблемаги культурный традицияӈин

Исторический право проблемаги культурный традицияӈин

Идьии тии льэл ньмолҕилпэгэ российский этографиягэ фантазийный идеяпул льэнуӈи. Миткэлэ идьии проблема исторического права культурный традицияӈин эрись уушаануннум.

Мэт иркин примерэк иркин этнографический заблуждениегэ кишэтмэ.
өнмэгэ эл кэлунуй, ходит этнографпэ таат моннуӈи, ходит ритуальный элементгэлэ погребальный ниэргэт северный эрпэйэпкэ ньуутэшӈа «Йахан невеста-паай маскэлэ» (фотоги тии льэй).
Мировозренческий традицияпкэ чумут этноспэгэ Северный Азиягэ таӈ «маска» , » личина», тамун сакральный символэк льэл, амдол шоромопулньэ ньэмойл оотэй, таат льэт — тамун, таӈ атрибуткэлэ тии, тиӈ лэбиэгэ модойонпэгэт, мэдин алмапул мориэт, титтэгэ мойнуӈи, таат аай ритуал аалоолпэ шоромопул, таӈ лэбиэгэ модойонпэ шоромопньэ, чуөльэд — омнипэньэ, ньэмойдин льэт.
Эрпэйэн алма традицияпулгэ моннуӈи: таӈ маскэгэлэ мороонуӈи мархиль ньаасьэгэ, таат моннуӈи: » Таӈ лэбиэгэ льэйбэнпэ чуөльэд- омнипэ, тиӈ мархиль минӈик тит лэбиэӈиӈ, таат льэт жертвэлэк тадиинуӈа.
Тии, таат аат, научный принципкэлэ хонрошнуӈа, таат эл аануӈи. Уйоодэбэдэк шурэлэштин наадоӈой, этнографический традицияпул эл хонроштэ, фантазияпул эл шурэлэштин, научный фактэпул уйоодэ шурэлэшут моннудин.

 

Александр Варламов, д.ф.н

Одул титэ шурэлэшоги Любовь Николаевна Демина 

Написать комментарий

4 − один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ