Эрпэйэн ажуугэн йоӈнойбэн онлайн-урокэк муддэйт льэльэл

Эрпэйэн ажуугэн йоӈнойбэн онлайн-урокэк муддэйт льэльэл

10 миир киндьэгэ 2022 ньэмолҕилгэ эрпэйэн ажуугэн йоӈнойбэн онлайн-урокэк муддэйт льэльэл 2″В» класскэ СОШ 26 г. Якутска Декады родных языков народов Якутии.

 

 

Эрпэйэн классэк СОШ 26 йоҕаайльэл тиӈ школа инициативкэн таат аай Ассоциацийгэн Якутия эрпэйэпул титтин хамиэт льэльэлӈи администрация г.Якутска анин киндьэгэ 2020 ньэмолҕилгэ.

 

Министерство образования РС(Я) учебный пособиепулгэлэ кэйльэлум, атахун кисьэл ньэмолҕилгэ учебникэк льэл » Эвэды турэн 2 класс», авторпэ Ф.М.Леханова, М.М.Кулешова.

 

 

Кисьнулбэн эрпэйэн ажуугэн Петухова Валерия Викторовна кэйнум эрпэйэн ажуун урокпэгэлэ » Эвэды турэн» 2 часэк неделягэ, литературный чуӈугэлэ «Литературный таӈивун» — 1 часэк.

 

 

Тиӈ подьорхого йоӈной онлайн-урок темаги льэльэл » Предметыл признакилватын ичэвкэндерил турэр» ( Ажуупэ, предмет признаккэлэ  монут моннуннуӈи).

 

 

Кисьэнулбэнпэ мэдиильэлӈа кисьнулбэнгэлэ,  чуӈӈа таат горнотаагэн тексткэлэ «Дэлаки»  переводкэлэ аальэлӈа, кисьнулбэн йоулэсьнулбэнӈин молльэлӈи, таат льэт словообразованиегэн илльэ знаниегэлэ милльэлӈа.

Уөрпэпул активный монут оольэлӈи, тудэ кисьнулбэнгэлэ омось мэдиильэлӈа.

 

 

Таӈ урок муддэйдэгэ, йиэн кисьнулбэнпэньэ анньэт льэльэлӈи, представительпэньэ эрпэйэн Ассоциация РС(Я) : кисьнулбэн уйилгэн омосьоонгэлэ молльэлӈи, омось кисьэнулбэнӈин ходо омось мондин рекомендациялэк кэйӈилэ, аай дополнительный материалэк кэйӈилэ.

 

 

Таӈ урок омось холльэл, кисьэнулбэнпэ йоулэсьулӈин омось моннульэлӈи. Кисьэнулбэнпэ таат кисьнулбэн иильисьонгэлэ национальный ньэргэлэ морольэлӈи, таат льэт льэӈи.

 

 

Эрпэйэн ажуугэлэ эл лэйдиийонпэ уөрпэпул, 2 ньэмолҕилгэ кисьэт, ажуупэгэлэ мэдиильиэӈилэ, чуӈдин, перевод аадин, анализ аадин кисьэльиэлӈа. Мит лэйдиийили, школа чэмэрэйӈидэ титтэл омось эрпэйэн ажуугэлэ лэйдииӈитэм, тамун школа администрацияги, КМНС общественностьги таат уйит аалоопэги, таат аай кисьэнулбэнпэ, титтэл эмэйпэги, эсьиэпэги таат льэт аалоопэги.

 

 

Анастасия Куличкина

Одул титэ шурэлэшльэлум Любовь Николаевна Демина 

По русски см. здесь

Написать комментарий

11 − два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ