Эвэнкиды төөрэндули ааҥатти һупкучин одни

Эвэнкиды төөрэндули ааҥатти һупкучин одни

Эври ечэн 10 инэҥидун дьөөр тысяча дьөөр миар дьөөр анҥаниду аҥатти онлайн-һупкучин эвэнкиды төөрэндули Якутскай дьөөр миар ньуҥи һупкучэклэн гиа „В“ класс һупкуттилдун бисин.

 

 

Эвэнки-ды класс эрэк  дьөөр миар ньуҥи һупкучэк долин ааҥабдан һупкучэк ньан эвэнкил Ассоциациятан илуматитан. Тарав Якутск администрациян ойчири унма биаҕтун дьөөр тысяча дьөөр миар анҥаниду төррин. Ньока төөрэҥэн һупкучин Министерствон һупкучилдывулбу бөөрин.

 

Гиа класс һупкуттилдун „Эвэды турэн. 2 класс“ һупкучилдывунэч татта, тарав дукритан Ф.М.Леханова, М.М.Кулешова. Эвэнкиды төөрэм тала һупкуттэн Валерия Великтовна Петухова, неделяла дьөөрэкэн оовран һупкучин, литературнай таҥивун өмнэкэн оовран.

 

 

Эрэв инэҥу-дэмэр ааҥатти һупкучинду таткатитан „Педметал признакалбутан ичэвкэндерил турэр“ гэрбэв.

 

 

Куҥал һупкучимҥэв долчиритан, таҥнитан, тулматитан „Далеки“ гэрбэв укчэнэку, улгимирду баргутитан, анҥамтав-да һалритан төөрэлбу оодавур.

 

 

Куҥал Һоо аит долчиритан һупкучимҥэв, бэйдьур-дэ укчэннитэн.

 

 

Һупкуттивур мудакми, һупкучин оон ҥэндэҥэн дьугулин һөнтэ һупкучимҥэлньун, Ассоциация бэиҥэлньунни, Валерия Великтовна гургэвэн-дэ ээримкэттитэн, дьулэски оон ньэкми элэкэнь төөрэннэвутэн ичукэнитэн ньан аич һупкуттилбу куҥакарбу төруттэтэн, һавтиҥ материалалдьи-да һупкуттэттэн гөнитэн.

 

 

Һупкучин Һоо аит ҥэндэн, куҥалду һойав һаалукандатан, улгимирду баргутитан ньан куҥал  эвэнки-ды оилтан Һоо нод бисивэн илкэнитэн.

 

 

Дьуллэ эвэнкиды  төөрэмур этил һаар бичэл куҥал, дьөөр анҥани ээлгэлин төөрэм унури очал, таҥдавур  тулматтавур-да һаалчал, мулгурал оочал. Мут-дэмэр һипкаттакат, һупкучэку мудакрилавур, эрэк куҥал эвэнкидыҥдьур төөрэрил омналтан, Һупкучэк ҥунэмэчимҥэлни, КМНС-эл бэлнэдитэн. Эду амтил-эньтил, куҥал-да бэйдьур манручиннатан.

 

Александра Куличкина Ньока төөрэҥэн эвэнкилни Ассоциациятан гургэвчимҥэн,

А.Е. Кулаковскай гэрбэдьин ҥунмирэл аймулдари дьуутан,

КМНС-элтитэрэп культуравутан таткачимҥа

 

Зоя Афанасьевна Степанова тулматтан

Написать комментарий

18 + 18 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ