Йоҥнот эрпэйэн арууги онлайн-уруок льэй

Йоҥнот эрпэйэн арууги онлайн-уруок льэй

10 хандьэмэ сербэдамун5а 2022 с.  йоҥнот эрпэйэн арууги онлайн-уруок 2-ҕа «В” клаассҕа 26-ҕа ураанубэ нимэҕа Йакутскайҕа декадэн көнньэн аруун омоги Йохонлаҥудэҥҕа льэй. 

 

 

Эрпэйэн клаас 26-ҕа ураанубэ нимэҕа чамбиичэк тэньи ураанубэ нимэги тадаат эрпэйэн ассоциацийаги Йохонлаҥудэнги тадаат Йакутскай администрацияги йоссомо чальдьэдөрдьэҕа 2020 с. мэ йоҥотэй. 
 Ураалньэй кинигэпэ көнмэгисчэ клаасги Йоҕонлаҥудэҥ Ураалги Министерство  мэ кииҥи. Ураалньэй кинигэлэк «Эвэдэ турэн 2 класс» ураануҥа. Тэньи ураалньэй кинигэлэҥ Ф.М Леханова тадаат М.М Кулешова нимэлэсҥа. 

Эрпэйэн аруу ураричиичэ Валерия Великтоновна Петухова эрпэйэн аруу уруоклэҥ «Эвэдэ турэн» 2 чаас неделяҕа тадаат 1 чаас неделяҕа литературнай чтенилэҥ «Литературнай таҥивун» урааричил.  

 

Урок темаги туҥ чайлэҕа “Предметыл признакилватын ичэвкэндерил турэр” (признак предметги арууги) .

 

Ураануйуорпэ текст «Делэки» ураричиичэги мориҥи, чуҥнҥи тадаат переводтэҥи. Тэньи текст чулалҕанэ льэй. 

Ураануй уорпэ ньидьэрпэй ураалпэ мэнҥи. 

Ураануй уорпэ титтэлньэҥ ураричиичэҕанэ амутнэҥ мориҥи. Ураричиичэ тадаат ураануй уорпэ омоньэй сукун марааҥи.

 

 

Уруок лайат конмэги ураричиичэньэҥ солҕидьэ льэй.  Чии эрпэйэн ассоциацийаҕат Йохонлаҥудэнҕат ураричиичэн чаҕадьэчэҥ анаан амутнэҥ оценкаҕанэ аҕуоч. Титтэл произношениен рекомендацийалэҥ тадаат дополнительнай материалги тадиҥа. Титтэл Чуҥдэндьэ ураануй уорпэҥа мэ чамбиитэҥа. 

 

Курильиийэ уорпэ эрпэйэн арууги, 2 с. Ураалги аруупэ мэ курильиинуҥа, чуҥнуҥа, переводтануҥаю Мит курильиинуҥа, нэмэлэҥ уорпэ ураал лайат эрпэйэн арууҕа анньэтэҥа. 

Анастасия Куличкина,

Член правления Ассоциации эвенков Якутии,

ведущий методист по традиционной культуре КМНС

Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

 

Лена Тоенто переводтанум

Написать комментарий

пятнадцать − 12 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ