Эвэди төрэн инэҥидьин!

Эвэди төрэн инэҥидьин!

Анӈантан эври миир 13 инэӈидун Ньока төөрэӈнэн балданӈа төөрэнти инэӈивэн илкэббөттэн.Эрэк инэӈив илкэндэтэн 1996 анӈаниду нонап президент Михаил Николаев тэгурин. Эрэв ньокалдук нонап лингвист-учёнаин Семён Новгородов балдача инэӈидун тэрэмкэритэн. Ньокал бэйдьур дукулкан бидэттэн һооч манрутми, ноӈан нонап һупкучилдывурбу дукрин. Семён Новгородов эгдьэн мэргэч бими бэйтэм таткаткарарин, һаавайтаки ӈэндэтэн ньунуттин, ньокадич дукум-да илурин. Нучидич гөми просветитель бисин.

 

Зоя Афанасьевна Степанова тулматтан

Тек Ньока төөрэӈнэн тэгэттилбу бэкэчутэн Балданӈа төөрэр инэӈидьитэн һокамкаттап, эскэскэрэп! Касагникан төөрэнти ииндьиддэн манруткал! Аймакань!

 

 

Написать комментарий

двадцать + семь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ