УЙЛООЛ АЖУУ ПОДЬОРХОЛО ТИТУЛ!!!

УЙЛООЛ АЖУУ ПОДЬОРХОЛО ТИТУЛ!!!

Иркиндэ ньэмолҕилгэн 13 миир киндьэгэ Уйлоол ажуун подьорхок льэнуннуй. Таӈ подьорхоло тудэ указэ монут аальэлум Михаил Николаев, мит республика президентки, 1996 ньэмолҕилгэ. Таатмиэй подьорхоло тудэл монут аальэлум уйлоол подьорхоӈин  йахан лингвист- ученныйӈин, просветительӈин, демократӈин, массовый письменность основоположникӈин, киэйоол йахан ажуулэ учебникпэ авторӈин Новгородов Семенӈин.

 

Одуд ажуулэ шурэлэшльэлум Демина Л.Н.

 

 

УЙЛООЛ АЖУУ

 

Эл кэбэйлэк, мит ажуу.

Эл элидьоолэк,

Кэбэйлукэнэ тит,

Уйлоол лэбиэ шо5иэтэй,

Эмэй ажуупэги

Мэт шубэдьэгэн хоннуй,

Чуөльэд өмнипэ йахтэпки,

Айбиинудэ, мэт өнмэгэ

Мэдуунуннуй.

Уйлоол ажуу — мит шубэдьэ

Тэт оодьэк,

Таат шахальаадэллэ,

Мит «Лоӈдо» лоӈдоччили,

Мэдин тамун эрись —

Чаалот мит льиили.

 

Любовь Демина

 

Написать комментарий

одиннадцать + шесть =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ