Айавна дьугулин. Айавналкасалду аанирам

Айавна дьугулин. Айавналкасалду аанирам

Айавнавур одьаалда

Зоя Степанова

Айавна-бини ньэсэн.
Айавна-бини эҥин.
Айавна мэргэм төккөттэн.
Айавна дэтлэгэт бөвэттэн.

 

Тар биникэн Һоо качуҥи,
Һинмач-та бэридьинни.
Киҥки айавнав-дэмэр
Иак-та этэн һиндар. 

 

Идьа этэн һүүснэ,
Төгэчин этэн дасра.
Набутив этэн эмур,
Эрэгэр алым бидьин.

 

Гилбати бидэн айавнасан,
Һэрэври бидэн айавнасан,
Тивсэнь бидэн айавнасан.
Одьалда айавнавур касагникан!

 

 

Справка: ҥи биһинни Һөвки Валентин?

 

Һөвки Валентин тачин-ту ньан Валентин инэҥиҥэн — эрэк һэбдьэку тэгуритэн католикал. Эрэв инэҥив эври ечэн 14 инэҥидун илкэвэттэ һөйа бугалдула.
Эррочин һэбдьэкур гэрбуритэн өтэл христианалдук һойичавчал, һиилгичивчал дьөөр бэил Валентин Интерманскай, Валентин Римскаай гэрбэдьитэн.

Эрэв инэҥив һэбдьэкэддил айавнадувур аниру ньөчэв-вул, конфетав-вул, открыткав-вул (тар открыткалатан миаван оньачан биннэн), дьонтуралкам, ай айавнав дьулитникэн аниннатан. Тарак аниралбур „валентинки“ гэрбуттэ.

 

Википедиядук З.Степанова тулматтан

Написать комментарий

3 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ