Балданҥа төөрэмур инэҥивэн илкэнэп

Балданҥа төөрэмур инэҥивэн илкэнэп

Һэбээн П.А. Ламутскай гэрбэдьин һупкучэклэн балданҥа төөрэндур аньипти декадав ааҥарап.

 

Чакучалбу эскэн һупкучэк ҥунэмэчимҥэн Егорова Инесса Александровна, ноҥан укчэннэн куҥалтаки ньока төөрэнни дукуман тэгучэ Семён Новгородов дьугулин. Эвэди төөрэнэч гөөнни Никитина Туяра Трофимовна, эвэди төөрэн һупкучимҥэн. Захарова Лилия Николаевна ньучидыч Һоони ньучи дукамҥан А.С. Пушкин дьонтундин эскэрин. Линейкала чакучалду Кейметинов Максим, 9 кл. һупкуттин, Алексеев Анирик (8 кл.), Шадрина Каролина (10 кл), Слепцова Азалия (7 кл), Никитина Наина (6кл), Кривошапкин Эдвард (5кл) Ньока төөрэҥэн ҥунмирды дукамҥан Андрей Васильевич Кривошапкин “Ҥунминти дюлгидэн аҥабдьин“ гэрбэ дьонтуман долчивканитан.

 

 

Тарбач  линейкавур илан төөрэлдьи ҥэнурит. “Һоогин“ коплэчин ансамблин Третьякова Тамара Макаровна ҥунэмэчимҥэлкэн ньан муту өрэлдэвкэнин, “Һэбээн тоган ҥээриллэн“ коплэчим ааниридьи.

 

Эвэн бэин оок-та бисэкэн һэбдьэку һээдьэнниккэн илкэҥнэн, теми мут чакучал чэлдьур ньан Һээдьэннит, илрэвур монҥарит, һаньмур гилбарурит.

Тачин декадаҥур ааҥарап. Дьулэски муту һойа гургэ алаттан.

 

 

Тек ҥупкучимҥэл куҥал-да республикали ҥэнэдди долчинакан дукум дуктавур киимачидда. Тадук Россия КМНС-эн Ассоцмациян тиндьиддин этнодиктам оодьир ньан. Таралдули аймакан гургэвчидэтэн дьулиткэлдэ.

 

З.А. Степанова, һупкучэк эвэди төөрэнни методисан

 

Фотол:

Дыги класс һупкучимҥэньумур Эдуард Игоревичньун

Куҥал дьонтум таҥадда
Һупкучэв ҥунэмэчимҥэн И.А.Егорова эскэддэн

 

Написать комментарий

семнадцать − четырнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ