Якутскэйгэ званиепул «Почетная чумработница» таат «Ветеран оленеводства» аадин льэӊилэ

Якутскэйгэ званиепул «Почетная чумработница» таат «Ветеран оленеводства» аадин льэӊилэ

Тит лэйдийэмэт, 2022 ньэмолҕилгэлэ Эмэй ньэмолҕилэ ньуутэшӊа. Республикэгэ мусьинбэн мероприятиегэлэ ааӊитэм, тамун эмэйпэ социальный статуспэги чомооштин.

 

Тамун аадин монут, исполнительный власть органпэги таат парламентариепул уйиӊитэй.

 

Якутия Главаги Айсен Николаев 14 миир киндьэгэ эмэйпэньэ — паайпэн общественный республика движениепньэ представительпэньэ видеокоференциягэлэ аальэлум.

 

 

ИЛ Дарханньэ ньэнугут, таӊ общественницэпул ключевой темапӊин анньэӊи, монут ходо ниӊгэй уөрпэндьоонӊин модолоол качествэпки омось аадин, ходо паайпэн здоровьепки пайаайдин, таат социальный льготпэпги льэгэн монут, шоромоньулпэги омось модоӊигэн монут, тамунпэ аадин.

 

Арктика паайпэпкэт предложенийэпньэ таат постановочный йоулэсьумпэньэ анньаальэл глава Оленекского эрпэйэн национальный районльэ, ппедседатель Якутского отделения Межрегиональной общественной организации «Арктикэн Паайпэпул» Лена Иванова.

 

Таӊ Эмэй ньэмолҕилгэ мони, надо чуму паайпэпӊин арктический зонапкэ модойонпэӊин лекарствэпул бесплатно кэйдин, таат национальностьпэги эл йуөдин (идьии КМНС представительпэӊин лекарствопэгэлэ таат эл эймэсьоон тадиинуннуӊа).

 

Таат таатмиэй вопросэк йуөдин надоӊой: паапэпӊин звание «Ветеран труда РС(Я)» тадиидин 25 ньмолҕилпэ уйисьоон стажпэги титтэгэ льэӊидэ (идьии тамун званиегэлэ тадиинуӊа хаин паайпэпкэ льэй 33 стаж ньмоҕилпэги), таат йаалоой уөрпэньулбэнӊин эмэйпэӊин ( идьии таӊ званиегэлэ тадиинуӊа илэклоой уөрпэньлбэнӊин эмэйпэӊин).

Кочевой условиепкэ 15 ньэмолҕилгэ уйсьоонпэ паайпэпӊин идьии льэйбэн социальный выплатагэлэ йаалоол тысяч рублейгэт йаалмидьэ чоммуштин.

 

Пенсияӊин укэйӊидэ пенсийэк, ньэмолҕил выслугаги йуөдэллэ аадин ,оленеводческий стадэгэ кочевой шоромоньулпэӊин чумутпэӊин аадин.

 

Чумработницапулӊин таат ветеренарпэӊин Арктическийй зонагэ 20 ньмолҕилпэгэ уйсьоонпэӊин пенсийэк тадиидин 45 ньэмолҕилпэпки хаин ооӊидэ. Таӊ тудэ выступлениегэ Лена Иванова моннуйбэдэк, Оленекский районгэ «Ветеран оленеводства» званиегэлэ ааӊилэ, тамун ойльэ республиканский уровнегэ. Паайпэпул моннуӊи Якутиягэ аай аадин надоӊой таатмиэдьэ званиепул «Почетная чумработница» таат «Ветеран оленевоства».

 

Таат тудэл мони республиканский программэгэ «Развитие сельского хозяйства на 2020-2024 гг.» шурлэштин надоӊой иидиэнул мастерскойпэ оленеводческий хозяйствэпэгэ господдержкэпки. Таат «О кочевой семье РС(Я)» закон йуөнудэ, ЖКХ Министерствэги таат энэргетика РС(Я) ааӊигэн коммунальный услугэгэ 100% скидкэлэ, шоромоньулпэӊин кочевой условиягэ модойоонпэӊин.

 

«Глава чуму предложениепулгэлэ омось мэдим» — моньдьоодэк Лена Иванова «Илкэн» газетаӊин. Мэдин кочевой шоромоньулпэ коммунальный услугэпэлгэлэ Ил Дархан мони — тамун бюджэткэ чомон нигийоотэй. Пенсионный обеспечение таат почетный звание вопроспэгэлэ тудэл омось мони.»

 

«Тиӊ мероприятиепул мит уйт аатэй Эмэй ньэмолҕил план рамкэгэ. Илэ предложениепул аадин нигийоотэй, таҕанэ тит мит тамун  эл пэшшэйтэй, аатэй», — мони Глава республики Айсен Николаев.

 

Тудэл эмэй-представительпэӊин паайпэн общественный движениепӊин пасьиибэдайльэлум, титтэл чэнчэ предложениепулгэлэ таат инициативкэлэ тадиилоолгэн, тамунпэ уйит йуөӊитэм таат пэниӊитэм плангэ мероприятиегэ Эмэй ньэмолҕилгэ.

 

1-4 иисьэдамун киндьэгэ 2022 ньэмолҕилгэ Якутскэйгэ оотэй паайпэн Якутия таат Дальневосточный паайпэн форум 25 с'ездэпки. Таӊ с'езд участникпэги титтэ опыткэлэ, ходо представителный органэпкэ уйдин, пундуӊитэм, таат проблемный моментгэлэ пундуӊитэм, анньэӊитэй ходо паайпэн движениейэк республикэгэ аадин, таӊ движение ходо законодательный акт принятиегэлэ уушэтум.

 

«Глава республики эл таат ньэнугут льэйбэдэк общественный паайпэньэ, тамун   паайпэн Якутия с'езд йуөт таат Дальневосточный паайпэн форум йуөт таат льэйбэдэк, тиӊ Эмэй ньэмолҕилгэ мероприятиепул аадин, таат поддержкапул эмэйпэ престижӊин аадин. Тамунгэт мит, арктическийй улуспэгэт паайпэпул, предложениепул,  эмэйпэ кочевой условиегэ модойоонпэ, йуөт, аальэлдьиили», — мони Лена Иванова.

 

Ирина Курилова

Одул титэ шурэлэшльэлум Демина Л.Н.

Написать комментарий

три × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ