Долчиникан дукрап

Долчиникан дукрап

Россия, Ньока төөрэҥэн ойлин обадди „Этнодиктант“ мут Һэбээн куҥални,һупкучимҥэлни-дэ дукритан. Дукчавутан иаруттакат, аит гургэвчичэл,төөрэмур һөлбучиддитэн ичун. Тар биникэн нөсэҕчэр, культура гургэвчимҥэлни эчил дукра. Дьулэп анҥанилду  һойа бэил дуккараритан, һэбдьэникэн, мээнур һээмкэткэрэритэн. Тек эр карантин һоиттан,һойаталдьи экич-тэ чакур.

 

Нина Николаевна Банаканова

Ньан би, һоч һэрвиҥтэникэн, долчирам горла Камчаткала Анавгай билэктукун диктам дукчавур укчэнитэн. Ноҥартан ньан мут ҥунмирды дукамҥат А.В.Кривошапкин укчэнэктукун дукчал. Патриот асал Нина Николаевна Банаканова, Надежда Егоровна Инданова, һидутникэн, дукуканчал. Тачин эвэсэл, горалта-да бисиклэвур, укчэнмэчиддэп. Нөсэҕчэҥэртэн, эвэдиҥур унури бисиклэвур, этил төөрэр. Төөрэснэкэтэн һо өруси бимчэ. Магадамҥалньун, чукоткамҥалньун, Хабаровскай буг эвэсэлньунни мут һамулкуматтап. Дьулэптукун мутту гургэлэт бэлэмээгэн бисни Семен Абрамович Губичан. Мут регионал элгэлитэн гургэвчири педагогическай таҥандулит һупкучимҥэл гургэлбуттэн ээримкэчин комиссиялан биврэн ноҥан. Эрэв анҥануү ньан  эримкэччин.

 

Һэбээндук һупкучимҥэл

Тачин муту, һаҕдылбу, төрутми,нөсэҕчэр-дэ регионал эвэсэлни ээлгэливур һаамулкумачимчал, гургэвчимчэл. Тачин бидэн гасчиҥа туркучэддэп. Һаҕдыл-ньун ээлгэливур укчэнмэттэп. Мут амардадукут ҥи эмэбдин? Тачин-ту бэрибдьип?Тарав мулгачилда. Муттэлэ нөсэҕчэр организацияткитан эррөчим гасчиривур исумсап, манруттап.
Мулгачилда,куҥал!

З.А.Степанова. Һэбээн

Фото: Камчатка. Анавгай билэктукун дукадда

Написать комментарий

18 + 17 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ