Ньока төөрэҥнэн „Илумула гургэвчидди асив эскэнмэй“, „Оралчимҥач гору гургэвчичэ“ гэрбэ эскэн илкэрбэн тэгудэвур мулгатта

Ньока төөрэҥнэн „Илумула гургэвчидди асив эскэнмэй“, „Оралчимҥач гору гургэвчичэ“ гэрбэ эскэн илкэрбэн тэгудэвур мулгатта

Мут һааридьит 2022 анҥани  Эньин анҥаниҥдьин бидэн тэгуритэн.Республикали һойа гургэлбу оодавур кимачидда. Тачин энин гэрбэвэн,бинивэн өгэски илудавур ньэкрэ. Тарав, бинилэ иивдэвур, тэгури бэгэһэл, парламентариял-да гургэвчидьир. Ньока төөрэҥэн бэгэнни А.Николаев эври мир 14 инэҥидун видеоконференция доолин эньтилньун-республика асални общественнай һовнаддилньунни бакалдаматтин. Тар бакалдамачакту һойа һурэлкэн ньимэрэл бинивутэн айҥурудатан, абгарач ииндьиддэтэн, эньин гэрбэвэн өгэрдэтэн мулгурур гөөнитэн.Асал гэрбэдукутэн, тачин бидэн гасчиникан, Оленёк эвэнкиды улусан ҥунэмэчимҥэн, „Арктика асални“ чакабдаҥатан председателин Лена Иванова төөрэм гөөнин.

 

Эньин анҥаниҥдун арктикала тэгэтти асалду чэлэдутэн надаривутан бэгэлбу ач тамнач бөврэдэтэн гөөнин. Текэрэпту-дэмэр ач тамнач бөөритэн бэгэл абалал. Асалду ньан „Ньока төөрэҥнэн гургэ ветеранни“ илкэм 25 анҥани стажалкасалду аанибдан (текэрэпту таррочинач илкэҥэр 33 анҥанив гургэвчичэду-ткэн) ньан эньтилду иландук һулэк куҥав балдуканчалду бөөбгэрэдэн илуматта, текэрэп-кичин дигэндук һулэку куҥав балдавканчаду эникэн бис. Нулгэвэтникэн гургэвчидди асалду-дэмэр15 анҥани стажалкасалду социальнай тамам 3 тысячадук илракан һулэку тамдатан гөөнэ. Чум (илумула) гургэвчимҥэлдун асалду, орам бэгдэчимҥэлду 20 анҥанив Арктикала гургэвчичэлду пенсияла 45 анҥанидур ньөөдэтэн мучувми. Лена Степановна ньан укчэннин Оленёк райондулан „Ветеран оралчимҥа“гэрбэв илудаҥур, таррочин республикала-да аччаван гөөнин.

Арктикала ииндьидди асал мулгатта Ньока төөрэҥнэн  тэгудэтэн „Илумула гургэвчидди асив  эскэнмэй“, „Оралчмҥач гору гургэвчичэ“ илкэрбу  тэгудэтэн. Республикали ообадди „Дөмҥэ гургэн һуулбинин 2020–2024 анҥанила истала“ программалан орам иргэтил һаҥанаҥка мастерскойалдутан государстводук төручинмэй бидэн. „Ньока төөрэҥэн нулгэвэчидды ньимэрэн“ Итуман дьалабгидавур ЖКХ Министерствоткин, энергетикэлтикин гөөнитэн 100%-ач нулгэвэчиди ньимэрэлдук  коммунальнай тамамутан типкэндэтэн.

Бэгэнти гөөнчэвут кубэччөн аавдатникан тогаҥчиникан-да долчичаван гөөнни Лена Степановна „Илкэн “газетала укчэндэҥнэй. Тар биникэн,комунальнай тамам нулгэвэчидди ньимэрэлду аччалтапти бюджетту ургэ биннэвэн гөөнни бэгэнти. Арай пенсияла ньөөддил анҥаниҥутан көчукэлтэбдьиҥэвэн, Эскэн илкэрбэн илубдьиҥаватан төруттэн.“

„Эрэв гөөбчэлбу, чэлэвэн Аси анҥаниҥдун ообдан манруччип. Һаан гөөндэҥэсэн ургэсукэн бидьин ообдай, тарав аймакань мулгатми, тар биникэн төөрэмур амаски этэп гар,“ — гөөнни Республикат бэгэнни Айсен Николаев.Асалбу ай мулгурур гөнчэдьитэн эскэн, таралбу Аси анҥаниҥан пландулан иивэннэвур-дэ мэдукэнни. Эври ечэн 1-4 инэҥилдун 2022 анҥаниду Якутскайла Ньока төөрэҥэн асални 15- с чакабакатан ньан Дальнай Восток (Горили һепту) асални форуматан бидьин. Чакабакла эмчэл асал өгилэ тэгэтти бэгэсэлньун оон  гургэвчиривур боритмаччир тали гургэли иррөчин угрэл бисивутэн укчэндьир, дьулэски ҥэнури гургэвур-дэ һамулкувкандьир.

„Ньока төөрэҥэн бэгэнни дэлэду общественникал-асасалньун Чакабак одай ньэкэддэкэн бакалдамачаку одни. Асал анҥаниҥдутан гургэлбу оннавур, аси гэрбэвэн төкэһэндэвур иррөчин бэлэнмэйэл бидьиҥэвэтэн укчэнмэттэвур, асал мэргэмутэн долчидаи. Теми мут, Арктика асални, мулгандулавур, нулгэвэчидди эньтилбу аавдататан гасчирит,“ — гөнни Лена Иванова.

Ирина Курилова,
тулматтан Зоя Степанова

Написать комментарий

семнадцать + 6 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ