Баргачан муһанни эмэбдьин

Баргачан муһанни эмэбдьин

Һэбээн  буган  ньөврин

Һойа  һоони дукамҥалбу

Мут  таралдьи  һокнарап ,

Эгдьэнэт  эскэрэп, төөҥкэрэп.

           Өмэтэл  дукамҥа  мэнкэн

           Һөнтэки  мулгалкан

           Тар  биникэн ноҥматан

           Урэчилтэн  төөрэмур  айавритан.

Тарал долатан  бисни ньан

Өмэн  һоньи  бэиҥэт

Баргуттан  эвэдич  төөрэндьи

Миавандулат  иирит дьонтуралдьи.

           Һоо  эвэч бисин ноҥан

           Эти  бэйу  һондимкан

           Ирканҥа, огыч төөрэлкэн

           Айсатти   мэргэлкэн.

Баргачан  аканти  муһанни

Этэн  дээллэ  төөрдук

Ибга  иинэркэ  төөрэнни

Иисэндьин  коритлат  өгинук.

                   

 З.А.Степанова

Написать комментарий

девятнадцать − пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ