Бугур дысучимӈэл инэӈидьитэн!

Бугур дысучимӈэл инэӈидьитэн!

Ньарилбу кубэчутэн. Абгарач билдэ, һоони, киӈки мэргэлкэн, эӈи билдэ? Аймакань!

 

 

Һөвэкти кусин 
(Священная война)

 

Илли эҕдьэндьэ Бугандьат
Кусинтэки илли.
фашист дьэбнэту дээпкэтли,
Кэньили булэру

 

Припев:
Тикулча мэргэнти киӈкич
Һуйэлдэн оотавчин.
Биддэн ӈунмирды кусинти
Һөвэкти кусинти.

 

Дэпкэччип мут дьэбнэтэлбу
ӈээрим чапчиддилбу.
Һилус, ӈэлэм гадьикалбан.
Бэилбу маддилбу.

 

Припев:
Тикулча мэргэнти киҥкич
Һуйэлдэн оотавчин.
Биддэн ӈунмирды кусинти
Һөвэкти кусинти.

 

Этэр һакарин дэтлэдьур
Бугат ойлин давсар.
Дээмӈэ кунтэкэлбу мутӈив
Этэр чапчир булэр.

 

Припев:
Тикулча мэргэнти киӈкич
Һуйэлдэн оотавчин.
Биддэн ӈунмирды кусинти
Һөвэкти кусинти.

 

Тэлбэньси ӈэлэм фашисту
Дилкамин нэмкэччип.
Кубэччутэн таралбу
Төөр долан һинкаччип.

 

Припев:
Тикулча мэргэнти киӈкич
Һуйэлдэн оотавчин.
Биддэн ӈунмирды кусинти
Һөвэкти кусинти.

 

 

Ньөлтэн гөбэн урэкчэндулэ 
(Солнце скрылось за горою)

 

Ньөлтэн гөбэн урэкчэндулэ.
Окат ньиргинни танмуддан.
Дээмҥэли һотарандули
Кусиндук солдатал мэриндьиддэ.

 

һөксидук ньөлтэндук
Гимнастеркатан арканни аабадьандан.
Кусимдэӈур булатмийаҥур
Булэрдук миавандьур дасутитан.

 

Бинивур эникэн мулан
Балдача бугур ноӈартан дисутитэн.
Илбэритэн, эттитэн
Булэрбу кусинду дабдуканитан.

 

Аикее дьуткий һотаран.
Тар биникэн солдат итаҕчин дисуттэй.
Булатмияӈан солдату
Тоҕ долин ноӈман ҥэнудьин.

 

Зоя Афанасьевна Степанова

Написать комментарий

2 + 15 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ