Ньока төөрэҥнэн орам иргэттилду 1 млнтамалкан төручин бидьин

Ньока төөрэҥнэн орам иргэттилду 1 млнтамалкан төручин бидьин

Ньока төөрэҥнэн  2022 анҥаниду орам иргэттилду төручин  29%-ач Һойалбудьин. Тарав укчэннэн Прокопий Николаев Ньока төөрэҥэн дөмҥэлэи  гургэвчири  хозяйстван гиа ҥунэмэчимҥэн эври мир миан уйун инэҥидун бичэ тэгури эҥин отчёттун.
 
Орам иргэтэтэн төручин 2022 анҥаниду 1 млрд. 045 млн. таманни бидьин, тарак 237 млн-ач һойадмар 2021 анҥаниду бичэдукун.
Субвенция -дэмэр орам иргэчинду төручинни 141 млн-эч  исучэ, тарбач 928,9 млн-дула исча. Производственнай объекалбу анҥамталтабдан  78,6 млн., орандук продукцияв гадатан-дэмэр 18 млн., нөсэгчэн оралбу (иавкалбу) һараттидутан 20 млн. таманни бидьир.
 
«Тачин государстводук төручин субсидияч бидьин, тарав гадавур заявлениев дукабаннан.Орам иргэтэвур субвенсияв элэ ииндьтиддил бэйдьур һинманнатан.Һөнтэлдули ҥэнурдули (по другим напрвлениям)оон биннэвэн, субсидияв ичин бөбэннэвэн министерство мээн сайтлий мэтудьин.
Тарак мудан мулгуралбан эври билэн биагдун мэдукэбдьин,» – гөнни Прокопий Николаев.Прокопий Николаев мэтучэдьин дьуу орман иргэттил  республика ойлин 20 муниципальнай райолдула бис. Тар райол иландули группали дэлкэпчэл.
 
Нонапла  иидьир Анабар, Алдан, Һэргэг колыма, Өймэкөн, Мома, Эвэн-Бытантай, Өлөкма, Усть-Яна райолни. Эрэлдулэ оран таҥуман өмэн һэлкич дьавачадда.
 
Гиа группала — Булун, Жиганск, Нерюнгри, Оленек, Кобяй, Томпо райолни бис. Эрэлдулэ дьуу оранни таҥунни һойалбуридукун гургэвчири бэй таҥунни ньан һойалбудьин, ноҥартан бинитэн-дэ айҥурубдьин.
 
Или группала Абый, Аллаиха, Өгэв Колыма, Өгөв Яна, Дулаг Колыма, Усть -Майа райолни бис. Таралдула оралбур дьавракатан ай бидьин, адыкун таҥулкан ҥунмирэлгичин бинилкэр бидэвур.
 
 
Һэйэ  биаган 1 инэҥидун 2022 анҥаниду дьуу орални таҥунтан чэлэн орам иргэтти райолдула 162,1 тысяча бисин. Тарак 2020 анҥаниньун тэрэмкэми 3% -ач өгэски ҥэнчэ.
 
Государстводук  өмэн орандули бөөбти төрудэн   стадала  асун оран таҥуттидьин  көйэчэбдьин – тар стандартнай ,
стандартнай эти бис гэрбэ.Стандартнаилдула 2022 анҥаниду дэтли (тундра)дэлмиддилду стадалду 4 995,50 таман,һигилкандули дэтли (лесо-тундра) дэлмиддилду – 5 545,01 таман, һигилкан урэкчэндули дэлмиддилду –6  693,97 таман, һигимакли дэлмиддилду – 8 242,58 таман, стада  стандартнай эсэкэн бис  – 4 246,18 таман ичэбдьин.
 

Источникэк: ИА SakhaNews

Фото ЯСИА таат SakhaNews

Тулматтан Зоя Степанова

Написать комментарий

10 − два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ