Йоҕон лаҥудэҥги Солҕидьэҥ суктуулньэй общинпэги Пугудьэмэ ниҥин хачилҕа льэтэй

Йоҕон лаҥудэҥги Солҕидьэҥ суктуулньэй общинпэги Пугудьэмэ ниҥин хачилҕа льэтэй

Лебедев Анатолий Захарович нимэлэсиичэҥ пойуодьэн чаҕадьлги лукунбурэбэпул традиционнай йуорпурэн моойл, общинпэги чаҕадьэл, национальнай наслегпэги. Идьиэ тудэл И.О. председательги солҕидьэҥги суктуулньэй общинпэги республикаги КМНС. Тудэл анньэй, нэмэ Йалмэсчэ Йоҕон лаҥудэҥги Солҕидьэҥ суктуулньэй общинпэги Йакуутскайҕа 24-26 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа льэтэй.
 
Ах мэмдэл чаҕадьэлги помнэй самҕааралпэлэҥ тадаат семинарпэлэҥ чаҕадьэлги суктуулньэй общинапэги, госсударственнай регистрацияпэги документпэги ньидьэрпэй момдэлдуол виэйуол. Анатолий Лебедев чуҥдэй: Чама пэлул – тэн чаҕадьэй куодьэ быыласньэҥ ньмудьэҥи: община гөдэпэ общественнай солҕидьэҕа министерстваҕа сэвнуй. Община гөдэпэ вэдэгурчич ууйльҕа традиционнай чаҕадьэлэк КМНС виэнуҥи. Идьиэ ичуолҕа ууйль «общинаханэ», «сельскай ча5адьэлханэ» тадаат “чавлааҕар нимэн илэн моойл”.
 
Амутнэҥ хааличэ мэмдэлги льэнуй – тэн республикаҕа поҕодэги «Охотсоглашение» пэҥэйл пулгэҥи. Общинаҕа тэньи амутнэҥ поҕодэ, хади титтэльэ общинапэги пуругуруутэҥи, материально-техническай базапэ лэмльэтэҥи. Анатолий Захарович чама мольитэгэ Елена Голомареваҕанэ, хади тэньи куриличил моойнум тадаат хуудэч йавнэйҕа уровеньҕа.
Тадаатэ Анатолий Захарович чама молитэгэ МинАрктикаги, хади общинапэ чаҕадьэлги моойнум. Йавнэй пэдаҕат сукунмольҕал общинапэҕа поҕодэ лэмльэмулҕа материальнай-техническай базаҕа, культурнай хуончайлэпэҕа тадинуҥа.
 
Анатолий Лебедев анньэй: «Моойчэпэги Министерство вайи куриличилҕа лааҕарханэ община гөдэги мэньнуҥа тадаат тэньи молитэгэ пойуонь куриличилпэ виэҥа. Мит программапэҕа «Мирийэньэй нимэнчии” тадаат “Уоҥуодьэ илвиичэ” пуҥуолэрҥа, хади молитэгэ ньидьэрпэй чаҕадьэй гөдэпэ льэтэй. Мит республика анаан пойуонь чамбиилпэ саҕанэй чииҕа виэл. Ат амутнэҥ тэньи программапэ федеральнай уровненьҕа виэтэҥа. Куриличилпэ анаан пойуонь. Тэн промышленикньэҥ чаҕадьэл тадаат чоҥул правги мит иэруучэпэ, саабандьэбаниэчэпэ виэл».
 
Йоҕон лаҥудэҥги Солҕидьэҥ суктуулньэй общинпэги 15 пугудьэмэ ниҥин хачил5а 2012 с. льэй. Тадаа моойчэ Александр Григорьев льэй. Көнмэгисчэ Солҕидьэҥ 10 пугудьэмэ ниҥин хачил5а 2017 с. льэй. Моойчэ Дьулустан Сидоров льэй.
 
Андрей ИСАКОВ
Фото көнмэгисчэ Солҕидьэҥ суктуулньэй общинпэги , 10 марта 2017 года
Аруунмөрийэ – Тоенто Лена
 

Написать комментарий

5 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ