Проблемалэҥ историческай праваҕа культурнай традицияпэҕа льэл

Проблемалэҥ историческай праваҕа культурнай традицияпэҕа льэл

Лайат сукунмольҕалҕа российскай этнографияҕа эл эwйэ чуҥдэлэҥ йуөсэл. Идьирэ митинь проблема историческай праваҕа культурнай традицияпэҕа энускурулугииҥа. 

Мэт мархаан этнографическай эл угунэҥ йуөсэҥ. Мэтҕа анаан иральань курильиил, хуодиир этнографпэ ритуальнай көйлэлэҥ йабансукунпэҕат чаwлааҕандэ эрпэйэҕа «Маскалэҥ йохон ньиньаайнгонмиильэги» кирийэнуҥа.

 

Омопэҕа Чаwлааҕандэ Азияги Маскалэҥ тэн сукун, хади йабалэл лаҥудэҥньэҥ ньаҕагурчиич. Тэньи маскалэҥ мирин волмэпэ марааҥи.
Ханьин волмэн арууҕат «мараал маскалэҥ уоҥодьэ пайпэ5а” переводтанум, тэньи льэл: “Киидьэ, тудэльэ мэньк, тудэ амуоҕа уудэк” —  пундьиим
 

Туҥ идьирэ титтэл научнай принциплэҥ мэ пуньнуҥа. Этнографическай традицияпэлэҥ надуо йаwулньэл.   

 

Источник: Александр Варламов, д.ф.н.

Лена Тоенто переводтанум 

 

#ЮкагирcкийТундренныйЯзык #WадунAруу #IndigenousLanguages #YoukaghirLanguage

Написать комментарий

1 + одиннадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ