739 лэддэн шоромопул Этнодиктанткэлэ-2022 шурлэшӊилэбэдэк

739 лэддэн шоромопул Этнодиктанткэлэ-2022 шурлэшӊилэбэдэк

Сибирь, Дальний Восток, КМНС Ассоциацияги , акцийэгэлэ аам, тамун  ньууги «Йалмэштэ  этнодиктантэк КМНС ажуулэ таат Сибирь, Дальний Восток РФ ажуулэ» , тамунгэлэ аат тудэ сайткэ результаткэлэ шурлэшум.

 

Таат, тиӊ ньэмолҕилгэ таӊ этнодиктант шурэлэшӊа 25 ажуулэ диалектньэ таат говорпэньэ. 18 Россия регионпэ  таӊ диктанткэлэ шурэлэшӊа таат йаан иностранный государсвэгэт участникпэ аай льэльэлӊи.

 

 

Чумут акция участникпэ — 739 шоромопул.

 

«Ассоциация пасибэладайнум чумуткэлэ, омось уйнуйбэнпэгэлэ, чомоҕото пасибэлэдайнум лекторпэгэлэ, региональный координаторпэгэлэ таат мит кэнмэпулгэлэ митин омось хамиэнулбэнпэӊин.

Тит омось уйсьоонгэт, тит энтузиастгэт мит «Международный ажуун Подьорхо»  пудэн уровеньгэ муддэйт льэт льэйбэдэк. Чуму миткэлэ таӊ мит ажуу ньаҕа льэт аам!» — чуӊут льэйили мит всероссийский КМНС организация сайткэ.

 

 

Тамун йаалмэштэ аалоолбэн чомоодьэ акцийэк, эгидкэ АКМНССиДВ РФ. Тамун участникпэ ньмолҕил ньэмолҕигэт чоммуӊи. Тудаа регионпэгэ таӊ этнодиктантпэгэлэ этнический таат региональный лэддэл шоромопул организацияпки ааӊилэбэдэк.

 

Аят Сатаров

Фото: официальный страницэпки RAIPON в VK

Одул титэ шурэлэшум Демина Л.Н.

 

Тиӊ мэндьэ лусин ажуулэ ти чуӊӊик

Написать комментарий

два × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ