739 чавлааҕар гөдэпэ этнодиктант-2022 с. Нимэлэсҥа

739 чавлааҕар гөдэпэ этнодиктант-2022 с. Нимэлэсҥа

Мэмдиичэ – Эвйэ Алҕамлал омон Чавлааҕарги, йөкэ йэрпэйэ лохоҕойнубэги Ассоциация Российскай Федерацияги Ураануй акцияги «йалмэсчэ этнодиктант эвйэн ауупэҕа  Эвйэ Алҕамлал омон Чавлааҕарги, йөкэ йэрпэйэ лохоҕойнубэги Ассоциация Российскай Федерацияги ньаңальаруул омон нимэлэдьилньэҥ» тудэ сайтҕа мэмдэлги результатпэ сэврэҥа.

Таат, туҥ сукунмольҕалҕа этнодиктант 25-ҕа арууҕа нимэлэсҥа. 18 Россияги регионпэ этнодиктант, ваайи йалакланьҕат көнмэги государстваҕат нимэлэсҥа.

739 гөдэпэ акцияҕа льэй.

 

«Ассоциация анаан молитэгэ йавнэр, кин диктант нимэлэсҥа, особай молитэгэ лекторҕа, региональнай координаторпэҕа тадаат митлэ партнерҕа, чамбиийуол мэмдэлҕа. Молитэгэ-йии титтэл чаҕадьэлэк акция ньаңальаруул омон хуончайлэ эвйэ аруупэги пурэнбандьэ уровеньҕа кэвэйнуҥи. Мит йавнэр эвйэ аруу ньаҕагурчиич!» — мит Эвйэ Алҕамлал омонги российскай мэмдэлги сайтҕа чуҥнуҥа.  

 

Тэньи йалмэсчэ чама акция Эвйэ Алҕамлал омон Чавлааҕарги, йөкэ йэрпэйэ лохоҕойнубэги Ассоциация Российскай Федерацияги льэй. Таат, Чии туҥ мэмдэлҕат чамумуй. Кэйэн этнодиктантпэ регионҕа этническай тадаат региональнай мэмдлэпэги чавлааҕар омоги виэй. 

Аят Саратов  
Тэн мөрдьэ ваваачэ арууҕа туҥҕа чуҥнуҥа 
Аруунмөрийэ – Тоенто Лена

Написать комментарий

13 − 6 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ