Надан ньама илан миар уйун бэй Иҥэньгидэ бугтук этнодиктам 2022 анҥаниду дукра

Надан ньама илан миар уйун бэй Иҥэньгидэ бугтук этнодиктам 2022 анҥаниду дукра

Россия  Федерациялан титэрэптук ииндьиддил адыкун таҥулкан Иҥэньгидэ буг, Сибирь, Горимили һепту (Дальний Восток) мэнҥидьур сайтливур эрэк этнодиктант мудман укчэннэ.

Тачин эрэв анҥану этнодиктам дукра дьөр миар тунҥан төөрэлдули, мээҥидьур-дэ далекач.
Чэлэн Россия миан дьапкан регионалдукун, дыгэн һөнтэ государстволдук дукритан.Бэкэчэн надан ньама илан миар уйун бэил. 

 

„Ассоциация өрэҥчин диктам дукчалтаки,лекторалтаки,региол координаторалтакитан,диктан дукабдан төруччэлэтэн. Һун аит, өмэн һэлки гургэвчичэлэсэн,диктам дуктавур һэгэрчичэлэтэн, эррочин балданҥа төөрэлбур эскэри акция ообтан.  Бэкэчут балданҥа төөрэнти өмэтту чакран,“- гөөндэҥутэн таҥрап мут, бутун Россия дьулэптукун элэ ииндьидди адыкун таҥулкан ҥунмирэл сайтлатан. 

 

Эррочин акция укал илракан оодни. Дукрил-дэмэр таҥунтан анҥантан һойалбун. Дьуллэ региондула таррочин этнодикталбу Иҥэнь буг ҥунмирэлни бэйдьур мээнкэн эҥидьитэн ообгарарин.

Аят  Саттаров дуктаҥман З.А.Степанова эвэдылэ тулматтан

Эрэк укчэнээку ньучидыван элэ таҥалда

Эвэди этнодиктам дюгулин элэ таҥалда

Написать комментарий

19 − 15 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ