Ньока төөрэҥнэн гургэвчидди Дьаанил общиналтан эгдьэн чакабакан (съезд) эври ечэн биагтун бидьин

Ньока төөрэҥнэн гургэвчидди Дьаанил общиналтан эгдьэн чакабакан (съезд) эври ечэн биагтун бидьин

Редакциятки дьумарин газетаҥат һааракан, общинал, наслегал ,ТТП-дэ дьугулитэн эрэгэр муттэки укчэнри Анатолий Лебедев. Тик ноҥан Ньока төөрэҥэн КМНС-элни общинатан Союзан советан ҥунэмэчимҥэн.
 
Иэлтэнчэ  чакабакту ҥунэмэчимҥэч Дьулустан Сидорову һинмаритан. Тик ноҥан Алдан районни Белитскай  национальнай наслег бэгэндьин гургэвчин. Эрэв инэҥу Анатолий Захарович КМНС-эл дьаанил общинатан Союзан или  чакабакатан  эври ечэн 24-26 инэҥилдун Якутскай городту биннэвэн укчэннэн. Эрэк Союз гургэвчидэҥдукун һойач мэрээти столу эрэли укчэнмэчэкэлбу, семинаралбу дьаанил общиналтан оон иидьиддитэн дьугулин бичэлбу,государствола анҥамта организациялбу иивдэтэн докумелбу гадитан. Һоч өрэҥчиникэн Анатолий Захарович эҥи органалньун укчэнмэчинь уйулдуттивэн тэгучэвэн: Дьаанил общиналтан Союзан  министерстволдули общественнай советатан, ведомствал доолатан бидьин. Тарбач ведомствал элгэлитэн комиссиялньун дэлтэ гургэвчидьир. Союз активан  ньан дьулгирэптукун индьиддьил ҥунмирэл бинилэтэн биси тиитэрэп гургэливур ооритан законалбу  һөнтэлтэдэвур укчэнмэчэку дэлтэ мэргэмур гөөндьир.  Эр тик «Общинал дьугулитэн», «Дөмҥэлэ индьиддил гургэтэн дьугулин», «Дьуу оранни дьугулин», һойач укчэнмэчиддьэп, илуматтап-да. Тачин-ту мут ньан өмэм оорап-мут бэиҥэлти буйусчэливур расходатан тамапти бидэн. Общиналду эрэк һооч эгдьэн бэлэн тамаҥдутан. Ноҥартан общиналбур бинивэн аилтаридутан,материально-техническай базавур оодатан. Эчин бидэн Елена Христофоровна Голомарева киҥкич бэлчэвэн Анатолий Захарович илкэнни. Елена Христофоровна, тарав одатан, һойач илуматтин, төөрэми исурин эгдьэн өгов чакабакалду. Тачин-ту дьаанил общинатан  ҥунэмэчимҥэн  Минарктика бэлливэн өрэнэникэн ньан укчэннэн. Минарктика дьаанил общиналбутан көйэттэн. Тарак анҥантан общиналду субсидияв бөвэттэн, иррөчин-таррочин дьоданалгавур общинал һаараттатан, тадук һөнтэ министерство бэгэһэлни эрэгэр КМНС-бу төруттивур мэдкуэҥнэр, Тачин «Нулгэвэтти ньимэр», «Нөсэгчэн оралчимҥа гэрбэ» программалбу тэгучэдьитэн өрэнэрэп. Эррочил программал бисэкэтэн оранду гургэвчимсил таҥунтан һойалбудьин.
 
 
Мут республикат дөмҥэ билэкэлни бинидутэн һойач бэлрэн,төруттэн. «Эррөчин бидэн мут алаттап федералалдук ньан,» — гөөнни Анатолий Лебедев.
 
һойа тадук-та һөнтэ эли ообанна. Промышленникал мут  оралчимҥалньунти даран аймулдань  бинитэн  укчэнмэчэкэн,буйусэмҥэлбур, олрамачимҥалбур-да дисучэннэт. Бэкэтькэндьур  долдарит юкагир һаагдыҥман Беглову һиилгичадакатан, Усть-Яна оралчимҥалбутан һоичаддакатан айдаҥутан. Тик- дэмэр буйусэмҥэ Пахомов дьугулин долдарап. Ноҥан РФ Президентэкин В.Путинтаки нэҥмэттэҥмэн. Эррөчилбу  һиилусалбу      чакабакаҥдуливур укчэнмэттэвур  кимачаддап. Һунтэки дьомкандьип  ньан дьаанил общинатан Союзан учредительнэй  чакабакан эври ечэн 25 инэҥидун 2022 анҥаниду Якутскайду бисин. Таракам  ҥунэмэчимҥэч бисин  Александр Григорьев. Гиадмар чакабак бисин эври мир 10 инэҥидун 2017 анҥаниду. Таду  ҥунэмэчимҥэт Дьулустан Сидорову овканитан.
 
 
2012 анҥани дьулдэлэн нулгэвэттил  дьаанил общиналтан Союзла чакаптитан. Тар Союзу  ҥунэмэтти бисин Елена Поликарповна Тимофеева. Ноҥан ҥунэмэчэддэкэн Союз дьөөрэкэн  дээмҥэ чакабаку орин. Тарав ньандакайа  регистрацияладай ургэл  һоиттил биситэн, теми, анҥамтав организацияв тэгудэвур, мулгатитан, чакабаку-дэмэр  учредительнаич гэрбуритэн. Нонап чакабак 1992 анҥаниду 18 общиналбу чакрин. Минюст гөөнидьин дьөр ньама ньуҥэн общинал тэгувритэн.
 
2000 анҥаниду эври һайалра 20 инэҥидун «РФ дьулгирэптукун  ииндьиддил адыкун таҥулкар ҥунмирэл Иҥэньгидэ буг, Сибирь, Горимидук һепту (Дальний Восток) тэгундулитэн» федеральнай итун илрин .№ 104-ФЗ.
 
Андрей Исаков дукран.
Эвэдилэ тулматтан З.Степанова
 
Эрэк укчэнээку ньучидыван элэ таҥалда

Написать комментарий

двадцать + двенадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ