Мут бугат оралчимҥалбан чэлэвутэн һэбдьэкчитэн һоокамкаттап!

Мут бугат оралчимҥалбан чэлэвутэн һэбдьэкчитэн һоокамкаттап!

Мут бугат оралчимҥалбан чэлэвутэн һэбдьэкчитэн һоокамкаттап!
Ойчири һайалра 9 инэҥидун 2020 анҥаниду Ньока төөрэҥэн бэгэнни Айсен Николаев ньуннин Оралчимҥа  инэҥиҥэн бидэн.

Тала дукуттан:
Оралчимҥа — эрэк адыкун таҥулкасал ҥунмирэл культуравутан, томалбутан, төөҥкэкичутэн дьавачадди тарав бинили ҥэнури бэй, ньан орам иргэчин Республика экономикадун айу эмуривэн, һаавриван унуникан, аавдатникан, оралчимҥа дьулэптукун ииндьидди бинивэн эрэгэр һөлбучивэддэн, гургэвчиддэн, культуран, оралчимҥа оочимкинни, ноҥан гургэлни өгэски ҥэнубдэн гөөнэм: Ньока төөрэҥнэн эври иэчэн биаган  нонап субботадун Оралчимҥа инэҥиҥэн һэбдьэкэбдэн. Эрэк-дэмэр 2022 анҥаниду Оралчимҥа һэбдьэк инэҥиҥэн эври ечэн 5 инэҥидун оодни.

Тик Ньока төөрэҥнэн 166000 дьуу оранни таҥуттан. Орам иргэчиддэ 1200 оралчимҥал. Орам иргэчиддилдуэ дөөмҥэлэ Иҥэньгидэ буг бэиҥэлни төөрэнтэн, культуратан ииндьиддэн.

Орам иргэттилду төрутиҥ государстодук  программал,һойа итул тэгувритэн „Нөсэҕчэн оралчимҥа“, „Дьуу оранни дьугулин“, „Нулгэвэчидди ньимээр дьугулин“ гэрбэл.

Эрэк инэҥилду Ханты-Мансийскла бутун төөр оралчимҥални конгрессатан биддэн. Тарав ҥунмирэл ээлгэлитэн гургэвчири „Бутун төөр оралчимҥални“ Ассоциациятан ҥунэмэтникэн ооддан. КМНС-эл дьаанил общинатан Союзан или съезатан Ньока төөрэҥнэн эври иэчэн 24-26 инэҥидун Якутскайла ааҥабдьин.

Дукран АндрейИсаков,
эвэдилэ тулматтан Зоя Афанасьевна Степанова

Написать комментарий

шестнадцать + 18 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ